Aantal

Aantal mensen met mesothelioom
Sinds 1993 is asbest in Nederland verboden. Volgens de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie is het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt stabiel. Lag het absolute aantal nieuwe mesothelioompatiënten tussen 1999 en 2004 op 400 per jaar, sinds 2005 ligt dit meestal boven de 500 per jaar. Internationaal vergeleken is dat veel, zoals blijkt uit de cijfers onder Internationale vergelijking. Een verklaring ligt in een verschil in betrouwbaarheid van de registraties in de verschillende landen. Dit verklaart waarom de ziekte in bepaalde andere landen veel minder voorkomt, terwijl daar soms meer asbest is gebruikt dan in Nederland (zie onder Gebruik van asbest wereldwijd).

Toename mesothelioom in Nederland (nkr: 1989-2020)
De eerste figuur hieronder toont het aantal mesothelioomdiagnoses per jaar, totaal en per geslacht voor de periode 1989-2020, de tweede figuur de incidentie, het aantal per miljoen inwoners. Tussen 1989 en 2005 is een stijging van diagnoses in absolute aantallen te zien van 274 in 1989 tot 502 in 2005. Sinds 2005 ligt dit aantal meestal boven de 500 per jaar. De aantallen in de figuur hieronder zijn iets lager dan de cijfers op cijfersoverkanker.nl omdat de groep ‘pleura non mesothelioom’ niet meegenomen is in de berekening. Mannen vertegenwoordigen in 2020 84% van het totaal. De absolute aantallen zijn sterker toegenomen dan de relatieve aantallen per miljoen inwoners (incidentie) die in de tweede figuur worden getoond. De laatste jaren neemt het relatieve aantal slachtoffers per miljoen inwoners af. Klik hier voor een tabel met vergelijking van de sterfte en incidentiecijfers sinds 1989.

Prognose
Lex Burdorf, hoogleraar Gezondheidskunde aan de Erasmus-Universiteit voorspelt in recent onderzoek dat de sterfte aan mesothelioom in 2017 een piek bereikt en daarna geleidelijk af zal nemen. Tot 2035 zal  nog bij ongeveer 8000 mannen en 1100 vrouwen de diagnose mesothelioom worden gesteld.

Burdorf A (18) Sterfte aan maligne mesothelioom in Nederland: huidige trends en toekomstige verwachting