Disclaimer

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd is, onvolledig of incorrect. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden ook onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor wat betreft de vermelde informatie. Het Instituut Asbestslachtoffers kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor (de juistheid van) de op de site vermelde informatie.

© Instituut Asbestslachtoffers: Auteursrechtvoorbehoud.
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).