IAS expertmeeting asbest en longkanker: longkankerpatienten overlijden te snel voor juridische procedure

15-08-2006

Pati?nten met longkanker overlijden in veel gevallen snel, te snel voor de juridische lijdensweg waarmee men momenteel nog geconfronteerd wordt. Dit was een van de conclusies van de expertmeeting over asbest en longkanker die het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op 6 april j.l. organiseerde in het SER-gebouw te Den Haag. De bijeenkomst vond plaats op verzoek van de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS. Aanleiding was het Advies van de Gezondheidsraad uit juli 2005 om bij schadeclaims een bepaalde methode te hanteren waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre de blootstelling aan asbest op het werk een longtumor heeft veroorzaakt. Het IAS dient over dit advies, volgens haar Convenant, binnen een jaar een standpunt te bepalen. De RTA was van oordeel dat nader onderzoek nodig was. Dit oordeel blijft ook na deze meeting van kracht, hoewel de partners van het IAS de urgentie van het probleem beseffen. U kunt het verslag van deze bijeenkomst via de website downloaden op https://www.asbestslachtoffers.nl//publicaties.html?

IAS Jaarverslag 2005: al meer dan 2000 aanvragen voor vergoeding ontvangen

15-08-2006

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 2155 aanvragen voor vergoeding ontvangen van asbestslachtoffers en nabestaanden. Dat staat in het jaarverslag over 2005 dat het IAS begin juli presenteerde. Al sinds het begin laat het aantal aanvragen een stijgende lijn zien (van 244 in 2001 tot 371 in 2005). Het aantal mensen dat aan mesothelioom (kanker van het longvlies of buikvlies) overlijdt is de laatste jaren stabiel en ligt rond de 400 per jaar (CBS). Het IAS wordt dus steeds bekender en beter toegankelijk voor de doelgroep. De groep asbestslachtoffers die een uitkering via de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers heeft ontvangen bestaat voor 98 procent uit mannen en 95% van hen is ouder dan 55 jaar (SVB). U kunt het jaarverslag via de website downloaden op https://www.asbestslachtoffers.nl

3de Symposium Asbest en longziekten op 19 mei 2006

01-07-2006

Op vrijdag 19 mei 2006 vond het 3e Symposium Asbest en Longziekten plaats. Ondanks het verbod asbest te verwerken blijven de gevolgen ervan helaas nog dagelijks merkbaar. Het is daarom van groot belang op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op gebied van diagnostiek en therapie. Het programma was ´s ochtends voornamelijk voornamelijk medisch georiënteerd met een aantal internationaal bekende sprekers. Het middagprogramma was in overleg met het Instituut Astbestslachtoffers samengesteld. De situatie in Nederland op het gebied van asbest werd uitgebreid besproken. De rol van de overheid in deze, de mogelijkheid tot schadevergoeding en de bijdrage van het IAS maakten de middag tot een boeiend geheel.

Expertmeeting longkanker

15-01-2006

Op 4 april as. wordt door het IAS een expertmeeting georganiseerd over het advies dat de Gezondheidsraad (GR) medio 2005 heeft uitgebracht inzake asbestgerelateerde longkanker. In het Convenant is vastgelegd dat het IAS binnen een jaar na verschijning van dit advies een standpunt hierover dient te bepalen. De Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS is van oordeel dat nader onderzoek noodzakelijk is, o.a. wat betreft de door de GR voorgestelde proportionele aanpak, die afwijkt van de in het buitenland gehanteerde benadering, en de (in)congruentie van medische en juridische proportionaliteit. Andere vragen die in de RTA leven betreffen de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde formule en de wetenschappelijke onderbouwing. Al deze onderwerpen worden tijdens de expertmeeting behandeld. Ten behoeve van deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen worden gevraagd om een preadvies op te stellen. Heeft u interesse om in deze bijeenkomst te participeren, neem dan contact op met het secretariaat van het IAS: email secrias@ser.nl of bel:0703499754. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006.

Vernieuwde website IAS

15-01-2006

Www.asbestslachtoffers.nl, de website van het IAS is sinds begin januari vernieuwd. De site is uitgebreid en qua vormgeving aangepast aan de huisstijl van het instituut. Op de vernieuwde site is veel informatie te vinden over de gevolgen van asbest voor de gezondheid. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd door toevoeging van functies als vergroten van teksten, een afdrukversie en een zoekfunctie. In de komende jaren zal de site in de informatievoorziening van het IAS een spilfunctie vervullen en voortdurend geactualiseerd worden met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid. U vindt er uitgebreide informatie over de werkzaamheden van het IAS met betrekking tot de bemiddeling en de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Daarnaast biedt de site informatie over medische, epidemiologische en juridische onderwerpen gerelateerd aan asbestblootstelling, nieuws over asbest en gezondheid in relatie tot milieu, veiligheid en politiek, over wat er in het buitenland op deze gebieden gebeurt en over organisaties die in deze van belang zijn voor slachtoffers en hun nabestaanden, werkgevers, verzekeraars, medici, juristen en andere betrokken groepen. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006: https://www.asbestslachtoffers.nl

IAS/SVB: aantal mensen met tegemoetkoming regeling asbestslachtoffers toegenomen

12-09-2005

Sinds de invoering van de voorschotregeling van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in 2000, is het aantal mensen dat er aanspraak op maakt, aanzienlijk toegenomen. In 2000 ontvingen 69 mensen die door blootstelling aan asbest in hun werk gezondheidsschade hebben opgelopen, een uitkering. In 2004 waren dat er 248. Bron: svb.nl., 9 september 2005. Meer op de svb site

Beoordeling problematische mesothelioomcasussen door de NVALT

14-07-2005

De longartsenwerkgroep mesotheliomen van de NVALT beoordeelt aanvragen van mesothelioompatiënten waarbij het moeilijk is om een pathologische beoordeling te geven. In de periode januari 2000 tot maart 2004 heeft de werkgroep 132 casussen beoordeeld die bij het IAS zijn aangemeld. Tweederde deel werd als passend bij de diagnose ´maligne pleuramesothelioom´ beoordeeld, eenderde als niet passend. In meer dan tweederde deel van de casussen oordeelden de drie onafhankelijke specialisten unaniem.

Bron: Baas, P. et al. (2005). Ned. Tijdschr. Geneesk. 149. 759-763.

IAS presenteert nieuwe algemene brochure

14-07-2005

Begin mei is de nieuwe algemene brochure ´Asbest en Gezondheidsschade´ uitgekomen. Deze brochure vervangt de gelijknamige versie 20030108 (met blauw/witte achtergrond). De brochure is bestemd voor patiënten met mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) en wordt verspreid onder alle ziekenhuizen (longartsen en patiëntenvoorlichting), Integrale Kankercentra, patiëntenorganisaties, thuiszorgorganisaties en onze sociale partners (werkgevers-werknemersorganisaties, verzekeraars en de overheid) Wanneer u van deze kosteloze brochure exemplaren wilt bestellen, stuur dan een email aan het secretariaat (secrias@ser.nl).

download brochure

Jaarverslag 2004 en verslag lustrumcongres IAS

14-07-2005

Het jaarverslag 2004 en het verslag van het lustrumcongres van 26 januari jl. zijn eind juni uitgegeven in twee boekjes die u kosteloos bij het secretariaat kunt bestellen of van de website www.asbestslachtoffers.nl kunt downloaden. In het jaarverslag vindt u o.a. bijdragen over de medische, juridische en epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van asbest en gezondheidsschade. Op 26 januari 2005 organiseerde het IAS een lustrumcongres in de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad. Het congres schonk aandacht aan de ervaringen van het IAS in de afgelopen vijf jaar en aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van asbestblootstelling.

Download jaarverslag 2004

Download lustrumcongresverslag 26/1/2005

Asbestkaart op website

15-03-2005

Sinds 15 januari 2005 kan de Asbestkaart op internet worden geraadpleegd op www.asbestkaart.nl. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. In juni 2004 is een Cd-rom met uitgebreide handleiding opgeleverd met gegevens naar bedrijfstak en beroep. Het systeem is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.

Meer: http://www.asbestkaart.nl/