IAS Jaarverslag 2007: meer dan 3000 aanvragen sinds 2000

29-04-2008

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dat heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financi&euml.le tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. In dat kader is in het verslag een interview te lezen met minister Cramer van VROM, het ministerie dat voor deze regeling verantwoordelijk is. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf biedt het jaarverslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd en interviews met deskundigen op dit terrein. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

IAS jaarverslag 2007: veel informatie over asbest en gezondheid

29-04-2008

Het jaarverslag geeft, naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf, een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews: onder andere met minister Cramer van VROM over de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Epidemioloog Burdorf verwacht dat het aantal slachtoffers voorlopig nog niet zal dalen. TNO-onderzoeker Jan Tempelman vraagt aandacht voor de problematiek van van slecht gesaneerde gebouwen. Advocate Lydia Charlier meent dat het IAS-convenant dat 10 jaar geleden tot stand gekomen is, aan herbezinning toe is. Verder gesprekken met bestuursleden van het IAS: Rob van der Heijden, de nieuwe voorzitter en Bas de Mol, hoogleraar cardio thoracale chirurgie, die zijn visie geeft op de medische ontwikkelingen bij de ziekte mesothelioom. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website.

Nieuwe voorzitter IAS

06-12-2007

De heer M.R. van der Heijden is op 6 december jl. benoemd tot bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers. De heer Van der Heijden (1945) was de afgelopen jaren burgemeester van de gemeente Zandvoort. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke nevenfuncties. Hij volgt mevrouw M.L. Tiesinga-Autsema op, die augustus jl. na een periode van acht jaar terugtrad als bestuursvoorzitter. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 6 december 2007

Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid

29-11-2007

Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, kunnen sinds 1 december jl. in aanmerking komen voor een financi&euml.le tegemoetkoming van de overheid via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) of via de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS). Tot nog toe konden alleen werknemers daar aanspraak op maken. De tegemoetkoming moet in principe door de slachtoffers zelf worden aangevraagd. Voor de TNS-regeling geldt een overgangsperiode waarin nabestaanden een aanvraag kunnen indienen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat kan telefonisch (070-3068770), per e-mail (info@asbestslachtoffers.nl) of per post (postbus 16353, 2500 BJ Den Haag). Daarna beslist de SVB over de toekenning van de tegemoetkoming van &euro. 16.655. Het IAS doet ook onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de (ex-) werkgever. Dit kan leiden tot een schadevergoeding van &euro. 54.133. De dienstverlening van het IAS is bij een volledige procedure voor asbestslachtoffers altijd kosteloos. Meer informatie vindt u op www.asbestslachtoffers.nl/ onder de menuknoppen aan de linkerkant van de welkomstpagina. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 29 november 2007

IAS jaarverslag 2006: veel informatie over asbest en gezondheid

30-05-2007

Eind april verscheen het IAS jaarverslag over 2006. Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf geeft het verslag een overzicht van het nieuws dat in 2006 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews met Guy Verhofstadt, de (nog even)premier van België, Sjaak Burgers longarts en expert op het gebied van mesothelioom, met prof. mr. S.D. Lindenbergh, juridisch deskundige, Arnout Drop, secretaris van de European Asbestos Removal Association en met Jaap van der Linden, oud-vakbondsman en bestuurslid van het IAS. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

IAS Jaarverslag 2006: meer dan 2500 aanvragen van asbestslachtoffers sinds 2000

01-05-2007

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 2530 aanvragen voor bemiddeling ontvangen van asbestslachtoffers en nabestaanden. Dat staat in het jaarverslag over 2006. Het aantal aanmeldingen (371) was in 2006 ongeveer gelijk aan het voorafgaande jaar. Sinds de invoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in 2000 hebben 1326 slachtoffers na positief advies van het IAS een vergoeding ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering. Deze groep bestaat vrijwel geheel (97%) uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar. In 2006 werd aan 291 mensen een voorschot toegekend. U kunt het verslag aanvragen bij het IAS-secretariaat (email: secrias@ser.nl of tel:0703499754) of downloaden via de website

IAS expertmeeting asbest en longkanker: longkankerpatienten overlijden te snel voor juridische procedure

15-08-2006

Pati?nten met longkanker overlijden in veel gevallen snel, te snel voor de juridische lijdensweg waarmee men momenteel nog geconfronteerd wordt. Dit was een van de conclusies van de expertmeeting over asbest en longkanker die het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op 6 april j.l. organiseerde in het SER-gebouw te Den Haag. De bijeenkomst vond plaats op verzoek van de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS. Aanleiding was het Advies van de Gezondheidsraad uit juli 2005 om bij schadeclaims een bepaalde methode te hanteren waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre de blootstelling aan asbest op het werk een longtumor heeft veroorzaakt. Het IAS dient over dit advies, volgens haar Convenant, binnen een jaar een standpunt te bepalen. De RTA was van oordeel dat nader onderzoek nodig was. Dit oordeel blijft ook na deze meeting van kracht, hoewel de partners van het IAS de urgentie van het probleem beseffen. U kunt het verslag van deze bijeenkomst via de website downloaden op https://www.asbestslachtoffers.nl//publicaties.html?

IAS Jaarverslag 2005: al meer dan 2000 aanvragen voor vergoeding ontvangen

15-08-2006

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 2155 aanvragen voor vergoeding ontvangen van asbestslachtoffers en nabestaanden. Dat staat in het jaarverslag over 2005 dat het IAS begin juli presenteerde. Al sinds het begin laat het aantal aanvragen een stijgende lijn zien (van 244 in 2001 tot 371 in 2005). Het aantal mensen dat aan mesothelioom (kanker van het longvlies of buikvlies) overlijdt is de laatste jaren stabiel en ligt rond de 400 per jaar (CBS). Het IAS wordt dus steeds bekender en beter toegankelijk voor de doelgroep. De groep asbestslachtoffers die een uitkering via de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers heeft ontvangen bestaat voor 98 procent uit mannen en 95% van hen is ouder dan 55 jaar (SVB). U kunt het jaarverslag via de website downloaden op https://www.asbestslachtoffers.nl

3de Symposium Asbest en longziekten op 19 mei 2006

01-07-2006

Op vrijdag 19 mei 2006 vond het 3e Symposium Asbest en Longziekten plaats. Ondanks het verbod asbest te verwerken blijven de gevolgen ervan helaas nog dagelijks merkbaar. Het is daarom van groot belang op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op gebied van diagnostiek en therapie. Het programma was ´s ochtends voornamelijk voornamelijk medisch georiënteerd met een aantal internationaal bekende sprekers. Het middagprogramma was in overleg met het Instituut Astbestslachtoffers samengesteld. De situatie in Nederland op het gebied van asbest werd uitgebreid besproken. De rol van de overheid in deze, de mogelijkheid tot schadevergoeding en de bijdrage van het IAS maakten de middag tot een boeiend geheel.

Expertmeeting longkanker

15-01-2006

Op 4 april as. wordt door het IAS een expertmeeting georganiseerd over het advies dat de Gezondheidsraad (GR) medio 2005 heeft uitgebracht inzake asbestgerelateerde longkanker. In het Convenant is vastgelegd dat het IAS binnen een jaar na verschijning van dit advies een standpunt hierover dient te bepalen. De Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS is van oordeel dat nader onderzoek noodzakelijk is, o.a. wat betreft de door de GR voorgestelde proportionele aanpak, die afwijkt van de in het buitenland gehanteerde benadering, en de (in)congruentie van medische en juridische proportionaliteit. Andere vragen die in de RTA leven betreffen de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde formule en de wetenschappelijke onderbouwing. Al deze onderwerpen worden tijdens de expertmeeting behandeld. Ten behoeve van deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen worden gevraagd om een preadvies op te stellen. Heeft u interesse om in deze bijeenkomst te participeren, neem dan contact op met het secretariaat van het IAS: email secrias@ser.nl of bel:0703499754. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006.