Expertmeeting longkanker

15-01-2006

Op 4 april as. wordt door het IAS een expertmeeting georganiseerd over het advies dat de Gezondheidsraad (GR) medio 2005 heeft uitgebracht inzake asbestgerelateerde longkanker. In het Convenant is vastgelegd dat het IAS binnen een jaar na verschijning van dit advies een standpunt hierover dient te bepalen. De Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS is van oordeel dat nader onderzoek noodzakelijk is, o.a. wat betreft de door de GR voorgestelde proportionele aanpak, die afwijkt van de in het buitenland gehanteerde benadering, en de (in)congruentie van medische en juridische proportionaliteit. Andere vragen die in de RTA leven betreffen de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde formule en de wetenschappelijke onderbouwing. Al deze onderwerpen worden tijdens de expertmeeting behandeld. Ten behoeve van deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen worden gevraagd om een preadvies op te stellen. Heeft u interesse om in deze bijeenkomst te participeren, neem dan contact op met het secretariaat van het IAS: email secrias@ser.nl of bel:0703499754. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006.

Vernieuwde website IAS

15-01-2006

Www.asbestslachtoffers.nl, de website van het IAS is sinds begin januari vernieuwd. De site is uitgebreid en qua vormgeving aangepast aan de huisstijl van het instituut. Op de vernieuwde site is veel informatie te vinden over de gevolgen van asbest voor de gezondheid. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd door toevoeging van functies als vergroten van teksten, een afdrukversie en een zoekfunctie. In de komende jaren zal de site in de informatievoorziening van het IAS een spilfunctie vervullen en voortdurend geactualiseerd worden met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid. U vindt er uitgebreide informatie over de werkzaamheden van het IAS met betrekking tot de bemiddeling en de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Daarnaast biedt de site informatie over medische, epidemiologische en juridische onderwerpen gerelateerd aan asbestblootstelling, nieuws over asbest en gezondheid in relatie tot milieu, veiligheid en politiek, over wat er in het buitenland op deze gebieden gebeurt en over organisaties die in deze van belang zijn voor slachtoffers en hun nabestaanden, werkgevers, verzekeraars, medici, juristen en andere betrokken groepen. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006: https://www.asbestslachtoffers.nl

IAS/SVB: aantal mensen met tegemoetkoming regeling asbestslachtoffers toegenomen

12-09-2005

Sinds de invoering van de voorschotregeling van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in 2000, is het aantal mensen dat er aanspraak op maakt, aanzienlijk toegenomen. In 2000 ontvingen 69 mensen die door blootstelling aan asbest in hun werk gezondheidsschade hebben opgelopen, een uitkering. In 2004 waren dat er 248. Bron: svb.nl., 9 september 2005. Meer op de svb site

Jaarverslag 2004 en verslag lustrumcongres IAS

14-07-2005

Het jaarverslag 2004 en het verslag van het lustrumcongres van 26 januari jl. zijn eind juni uitgegeven in twee boekjes die u kosteloos bij het secretariaat kunt bestellen of van de website www.asbestslachtoffers.nl kunt downloaden. In het jaarverslag vindt u o.a. bijdragen over de medische, juridische en epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van asbest en gezondheidsschade. Op 26 januari 2005 organiseerde het IAS een lustrumcongres in de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad. Het congres schonk aandacht aan de ervaringen van het IAS in de afgelopen vijf jaar en aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van asbestblootstelling.

Download jaarverslag 2004

Download lustrumcongresverslag 26/1/2005

Beoordeling problematische mesothelioomcasussen door de NVALT

14-07-2005

De longartsenwerkgroep mesotheliomen van de NVALT beoordeelt aanvragen van mesothelioompatiënten waarbij het moeilijk is om een pathologische beoordeling te geven. In de periode januari 2000 tot maart 2004 heeft de werkgroep 132 casussen beoordeeld die bij het IAS zijn aangemeld. Tweederde deel werd als passend bij de diagnose ´maligne pleuramesothelioom´ beoordeeld, eenderde als niet passend. In meer dan tweederde deel van de casussen oordeelden de drie onafhankelijke specialisten unaniem.

Bron: Baas, P. et al. (2005). Ned. Tijdschr. Geneesk. 149. 759-763.

IAS presenteert nieuwe algemene brochure

14-07-2005

Begin mei is de nieuwe algemene brochure ´Asbest en Gezondheidsschade´ uitgekomen. Deze brochure vervangt de gelijknamige versie 20030108 (met blauw/witte achtergrond). De brochure is bestemd voor patiënten met mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) en wordt verspreid onder alle ziekenhuizen (longartsen en patiëntenvoorlichting), Integrale Kankercentra, patiëntenorganisaties, thuiszorgorganisaties en onze sociale partners (werkgevers-werknemersorganisaties, verzekeraars en de overheid) Wanneer u van deze kosteloze brochure exemplaren wilt bestellen, stuur dan een email aan het secretariaat (secrias@ser.nl).

download brochure

Asbestkaart op website

15-03-2005

Sinds 15 januari 2005 kan de Asbestkaart op internet worden geraadpleegd op www.asbestkaart.nl. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. In juni 2004 is een Cd-rom met uitgebreide handleiding opgeleverd met gegevens naar bedrijfstak en beroep. Het systeem is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.

Meer: http://www.asbestkaart.nl/

IAS organiseerde lustrumcongres

15-03-2005

Op 26 januari 2005 was het al weer 5 jaar geleden dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) door de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst, werd geopend. Op die dag organiseerde het IAS een lustrumcongres in de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad. Het congres schonk aandacht aan de ervaringen van het IAS in de afgelopen jaren en aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van asbestblootstelling…

PERSBERICHT

Den Haag, 1 februari 2005

Instituut Asbestslachtoffers bestaat 5 jaar

Op 26 januari 2005 bestond het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 5 jaar. Het IAS is door het Comité Asbestslachtoffers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en de overheid opgericht. Dit met het doel om mesothelioom-slachtoffers, die lang geleden aan asbest hebben blootgestaan en pas veel later geconfronteerd worden met zeer ernstige gezondheidsschade, belastende en vaak te lang durende juridische procedures te besparen.

Het IAS heeft in de afgelopen 5 jaar het IAS 1800 aanvragen in behandeling genomen. 1500 hiervan zijn afgehandeld. 650 kregen als gevolg van de bemiddeling van het IAS een schadevergoeding, 550 een tegemoetkoming krachtens de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en in 300 gevallen leverde de bemiddeling geen financieel resultaat op.

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan vond in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag een lustrumcongres plaats, voorgezeten door mevrouw Marie-Louise Tiesinga, bestuursvoorzitter van het IAS.

Het openingswoord werd gesproken door mevrouw Borst, oud-minister VWS en thans voorzitter Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten. Zij schonk daarbij bijzondere aandacht aan de positie van de asbestslachtoffers in Nederland. Namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak mevrouw Hilgersom, directeur-generaal Arbeidsomstandigheden, lovende woorden over het IAS. Zij ontving het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Ouderen over de drempel’. Vervolgens sprak, o.a. prof. De Ruiter (oud-minister Justitie en Defensie) die in 1997 de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseerde een instituut voor asbestslachtoffers op te richten. Hij maakte na 5 jaar de balans op en ging verder in op de fondsvorming in het algemeen en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.

In het middaggedeelte werd de balans met betrekking tot het IAS door verzekeraars opgemaakt door prof. Fischer, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Dr. van Zandwijk, voorzitter van de werkgroep Asbestprotocollen (longkanker) van de Gezondheidsraad gaf een toelichting op het binnenkort te verschijnen advies van de Raad over longkanker als gevolg van asbestblootstelling, waar al een tijd wordt naar uitgekeken. De forumdiscussie ging over de reikwijdte van het IAS en de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer in het algemeen vond tijdens het congres een discussie plaats over de vraag of het succes van het IAS model kan staan voor oplossing van andere geschillen.

Verder werd de asbestkaart gepresenteerd, een elektronisch systeem om op een snelle, eenduidige en valide manier de historische blootstelling aan asbest in Nederland te schatten.

Onderzoek Ouderen over de drempel

15-03-2005

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Bron: IAS-publicatie 2005/1, S. Aarendonk.
PERSBERICHT

Den Haag, 1 februari 2005

´Ouderen over de drempel´

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling.

Waarom maken oudere asbestslachtoffers minder gebruik van het IAS dan jongere? Het rapport geeft verschillende verklaringen. Oudere mesothelioom-slachtoffers overlijden bijvoorbeeld sneller dan jongere waardoor ze minder tijd hebben om zich aan te melden. Een andere verklaring is dat het om kwetsbare ouderen gaat die in hun omgeving geen mensen hebben die hen kunnen stimuleren om zich aan te melden.

Door middel van een algemene brochure, een website en een aanmeldingsformulier met toelichting probeert het IAS asbestslachtoffers zowel rechtstreeks te benaderen als via intermediaire organisaties en deskundigen. Duidelijk en toegankelijk materiaal is een eerste vereiste voor het bereiken van de doelgroep. Deze voorlichtings-producten moeten daarom zowel op intermediairs als slachtoffers worden afgestemd. Daarnaast worden in het rapport suggesties genoemd om slachtoffers sneller te kunnen bereiken. Onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen worden of bepaalde stappen in de aanmelding kunnen worden overgeslagen.

Het rapport geeft aan dat oudere slachtoffers het beste bereikt worden door organisaties of deskundigen waarmee zij als patiënt in contact komen. De voorlichting kan via meer kanalen lopen dan nu het geval is, bijvoorbeeld naast de longartsen ook via verpleegkundigen of via huisartsen in specifieke regio’s. Daarnaast kunnen de bestaande voorlichtingskanalen van het IAS beter worden benut, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een doorverwijzingsprotocol voor longartsen.

IAS-publicatie 2005/1, Ouderen over de drempel. Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom. Simone Aarendonk, Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, januari 2005, 66 pag.

Meer informatie:

Instituut Asbestslachtoffers Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG

drs. Simone Aarendonk. Tel: 0703499754 Email: secrias@ser.nl

Download het gehele document als PDF-file