Nieuw: IAS-Monitor 1989-2006

15-09-2009

Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft op basis van cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) speciaal voor het IAS een aantal relevante cijfers over de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom sinds 1989 op een rijtje gezet.
Deze zijn op een speciale pagina onder de titel IAS-Monitor op de IAS-website geplaatst. Zodra nieuwe cijfers bekend zijn, wordt deze pagina geactualiseerd. De IAS-monitor laat o.a. zien dat het aantal asbestslachtoffers en de gemiddelde leeftijd toenemen.

Workshop mesothelioom claims voor verzekeraars

23-06-2009

Op 22 juni jl. vond een geslaagde workshop plaats over de behandeling van mesothelioomclaims voor schadebehandelaars van verzekeraars en de medewerkers van het IAS.
De bijeenkomst was georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars en het IAS samen. Doel was kennismaking en uitwisseling van standpunten. Bron: IAS, 23 juni 2009.

Doorbreking verjaring en stelplicht en bewijslast

15-06-2009

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft de hoogleraren J. Hijma, T. Hartlief en H.J. Snijders eind 2008 verzocht te adviseren over enkele knelpunten in de bemiddelingspraktijk van het IAS.
Het gaat hierbij om twee categorieën van knelpunten: enige problemen rond de vraag of en in hoeverre de verjaringstermijn voor vorderingen van mesothelioomslachtoffers wordt doorbroken en problemen rond de invulling van de stelplicht en bewijslast ter zake van werkgeversaansprakelijkheid jegens mesothelioomslachtoffers. Het advies is inmiddels afgerond. Het bestuur van het IAS heeft vastgesteld dat dit advies vanaf 9 juni 2009 leidend zal zijn voor de dossierbehandeling van het IAS. Op het thema verjaring raden de hoogleraren aan een knoop door te hakken betreffende de termijn waarbinnen de eiser na het bekend worden met zijn ziekte moet hebben geageerd. Zij raden aan deze termijn te concretiseren en deze op twee jaar te stellen, een termijn die geschorst wordt voor de duur van het bemiddelingsproces. Inmiddels is in het Nederlands Juristenblad een artikel over het advies gepubliceerd. Bron: IAS, 15 juni 2009; Hartlief, T., Hijma, J. & Snijders, H. (2009). Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad, 26 juni 2009, nr. 25, p. 1554-59.

IAS Jaarverslag 2008: toename aanvragen asbestslachtoffers

07-05-2009

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2008 601 aanvragen van asbestslachtoffers in behandeling genomen. Dit aantal was flink hoger dan in 2007. De invoering van de TNS-regeling was de belangrijkste oorzaak van deze toename.
Tot 1 december 2007 konden alleen werknemers of huisgenoten met de ziekte mesothelioom aanspraak maken op een financiele tegemoetkoming van de overheid, sinds die datum in principe alle mesothelioomslachtoffers. Daarnaast is sinds 2007 sprake van een algehele toename van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Sinds de invoering van de regeling TAS in 2000 en de regeling TNS in december 2007 hebben 2044 slachtoffers na positief advies van het IAS een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering (17.050 euro in 2008). De groep bestaat vrijwel geheel uit mannen (96%) met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Van de in 2008 afgewikkelde bemiddelingen voor werknemers of huisgenoten resulteerde 64% in volledige schadevergoeding voor de aanvrager (55.163 euro in 2008). De dienstverlening van het IAS werd in 2008 goed gewaardeerd door de aanvragers.

Uitvoeringsorganisatie IAS verhuisd

05-01-2009

Sinds 1 januari dit jaar zit de uitvoeringsorganisatie van het IAS op een nieuw adres, namelijk:
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer
tel:0797507150
Fax:0797507101
Email (ongewijzigd): info@asbestslachtoffers.nl
De uitvoeringsorganisatie bemiddelt tussen mesothelioomslachtoffers en werkgevers/verzekeraars en adviseert de SVB inzake de regelingen TAS en TNS.

IAS presentatie op FNV congres

04-11-2008

Op 4 november gaf directeur Machiel van der Woude een presentatie over het IAS op het FNV Platform arbeidsrisico`s asbestgerelateerde aandoeningen. Hij presenteerde de resultaten van het IAS sinds de start van het instituut. en concludeerde dat de balans positief is. 60 tot 70% van de “bemiddelbare” mesothelioomslachtoffers krijgt momenteel na bemiddeling van het IAS de volledige schadevergoeding uitgekeerd: een resultaat om tevreden over te zijn, zeker gezien de ontwikkelingen in het geldend recht. Het IAS is, naar zijn mening, een waardevolle mix van civiele aansprakelijkheid en sociale zekerheid. Verbeteringsmogelijkheden bestaan nog met betrekking tot verjaring en stelplicht/bewijslast. Op dit moment studeert een commissie onder leiding van Professor Hijma op mogelijke oplossingen. Bron: IAS, 4 november 2008.

IAS presentatie op IMIG

30-09-2008

Het IAS heeft een presentatie verzorgd op de negende internationale conferentie van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG). Deze conferentie vond plaats van 25 tot 27 september 2008 in congrescentrum de Meervaart in Amsterdam.
De IMIG is een groep medici met bijzondere belangstelling voor de ziekte maligne mesothelioom. De meeste bijeenkomsten op deze conferentie waren daarom gewijd aan medische onderwerpen. Eén bijeenkomst had een breder aandachtsgebied met als onderwerp: asbestslachtoffers: epidemiologie, monitoring, compensatie en bewustwording. Aan deze bijeenkomst werkte het IAS mee. Meer informatie vindt u op http://congres.imig-online.com/. Bron: IAS, 30 september 2008

TNS loopt goed

01-09-2008

De uitvoering van de regeling TNS loopt goed en voorziet in een behoefte. Dat meldt minister Cramer van VROM in een brief aan de Tweede Kamer, op grond van de cijfers van het eerste kwartaal 2008.
Zij vermeldt ook dat voor de niet-loondienstgebonden slachtoffers slechts in weinig gevallen een voor de kosten aansprakelijke partij aan te wijzen is. Daarom vervolgt zij haar overleg met het bedrijfsleven over het nemen van verantwoordelijkheid voor deze kosten. Het doel is een brede, billijke oplossing die, zo mogelijk, een einde maakt aan discussies en juridische procedures. Als tussenstap op weg naar die brede oplossing heeft Eternit de minister onlangs laten weten het inmiddels verlopen vrijwillige protocol voor milieuslachtoffers in de regio Goor te willen verlengen tot einde december 2009 en geografisch beperkt te verbreden. Bron: ministerie VROM, kamerstuk publicatiedatum:14 juli 2008. Voor meer informatie kijk op http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541

IAS en asbestose

01-09-2008

Het IAS zou ook alle werknemers met de ziekte asbestose moeten helpen bij het verhalen van financiële schade. Dat meldt de FNV nadat haar Bureau Beroepsziekten voor het eerst via een schikking schadevergoeding wist binnen te halen voor een ex-werknemer van een staalbedrijf.
In de jaren zeventig was de medewerker tijdens zijn werkzaamheden als elektromonteur onbeschermd in aanraking met asbest geweest. Een paar jaar geleden kreeg hij voor het eerst last van de ziekte asbestose: een stoflongziekte waarbij verbindweefseling van de luchtwegen optreedt ten gevolge van asbestblootstelling. Bron: FNV Bureau Beroepsziekten, 22 juli 2008. Lees verder op http://www.bbzfnv.nl/nieuws/laatste_nieuws/fnv_wint_asbestosezaak.asp

Oproep FNV: leg asbestcontact vast

01-08-2008

FNV bouw roept werknemers op om van gebeurtenissen waarin zij in aanraking zijn gekomen met asbest nauwkeurig plaats, datum en werkgever bij te houden, evenals verklaringen van collega’s. Dit naar aanleiding van het omvangrijke asbestschandaal dat de Utrechtse milieupolitie begin juli samen met de arbeidsinspectie aan het licht gebracht
De renovatie van een pand gebeurde niet volgens de regels. Daardoor zijn werknemers bij het pand blootgesteld aan asbest. Bij het schandaal zijn vijftig partijen betrokken, waaronder bouw- en sloopbedrijven en de gecertificeerde asbestinventariseerder en asbestverwijderaar. In april dit jaar riep FNV op een nationaal asbestregister op te richten, dat bij het Instituut Asbestslachtoffers kan worden ondergebracht. Bron: ANP, diverse kranten, juli 2008.