IAS Monitor geactualiseerd. Weer toename mesothelioomslachtoffers

24-01-2011

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2008. Na een daling in 2007 is het aantal mesothelioomslachtoffers in 2008 weer op het niveau van 2006 en ligt rond de 500 per jaar. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers stijgt geleidelijk. Provincies met een hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Bron: IAS, januari 2011.

Publicaties wegens tienjarig bestaan IAS

27-04-2010

Op 26 januari jl. bestond het Instituut Asbestslachtoffers tien jaar. Deze mijlpaal was een aanleiding voor twee publicaties die inmiddels zowel in druk als op de IAS-website zijn gepubliceerd.
Het gaat om een verslag over de aanloop en de eerste tien jaar van het instituut en een verslag over het lustrumcongres dat op die dag plaatsvond met als thema: 10 jaar IAS zorgvuldig, snel en laagdrempelig. Bron: IAS, 27 april 2010.

IAS-jaarverslag 2009: bijna 400 tegemoetkomingen toegekend

27-04-2010

In 2009 neemt het Instituut Asbestslachtoffers 526 aanvragen in behandeling en wikkelt 503 aanvragen af. In 391 gevallen kent de SVB na advies van het IAS een tegemoetkoming van 17.531 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom.
62% van de groep die bemiddeld kon worden, ontving de volledige schadevergoeding van 56.433 euro. Dat meldt het jaarverslag over 2009. Het totale aantal aanvragen overschrijdt in het tiende jaar van het instituut de 4000. De groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. De dienstverlening van het IAS werd in 2009 goed gewaardeerd door de aanvragers. Bron: IAS, 27 april 2010.

Verkorting juridische lijdensweg gelukt

15-02-2010

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars is het door middel van het IAS gelukt in samenwerking met alle betrokken partijen de juridische lijdensweg voor mesothelioomslachtoffers te verkorten.
In relatie tot andere beroepsziekten is Weurding voorstander van een werkgeversverzekering tegen beroepsziekten. De belangrijkste voordelen van een verzekering zijn: korte lijnen, genormeerde schadebedragen en een snelle afhandeling. In het februari-nummer van het blad Verzekerd staat eveneens een achtergrondartikel over tien jaar IAS. Bron: Verzekerd, 11 februari 2010.

Nieuw: IAS-Monitor 1989-2006

15-09-2009

Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft op basis van cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) speciaal voor het IAS een aantal relevante cijfers over de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom sinds 1989 op een rijtje gezet.
Deze zijn op een speciale pagina onder de titel IAS-Monitor op de IAS-website geplaatst. Zodra nieuwe cijfers bekend zijn, wordt deze pagina geactualiseerd. De IAS-monitor laat o.a. zien dat het aantal asbestslachtoffers en de gemiddelde leeftijd toenemen.

Workshop mesothelioom claims voor verzekeraars

23-06-2009

Op 22 juni jl. vond een geslaagde workshop plaats over de behandeling van mesothelioomclaims voor schadebehandelaars van verzekeraars en de medewerkers van het IAS.
De bijeenkomst was georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars en het IAS samen. Doel was kennismaking en uitwisseling van standpunten. Bron: IAS, 23 juni 2009.

Doorbreking verjaring en stelplicht en bewijslast

15-06-2009

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft de hoogleraren J. Hijma, T. Hartlief en H.J. Snijders eind 2008 verzocht te adviseren over enkele knelpunten in de bemiddelingspraktijk van het IAS.
Het gaat hierbij om twee categorieën van knelpunten: enige problemen rond de vraag of en in hoeverre de verjaringstermijn voor vorderingen van mesothelioomslachtoffers wordt doorbroken en problemen rond de invulling van de stelplicht en bewijslast ter zake van werkgeversaansprakelijkheid jegens mesothelioomslachtoffers. Het advies is inmiddels afgerond. Het bestuur van het IAS heeft vastgesteld dat dit advies vanaf 9 juni 2009 leidend zal zijn voor de dossierbehandeling van het IAS. Op het thema verjaring raden de hoogleraren aan een knoop door te hakken betreffende de termijn waarbinnen de eiser na het bekend worden met zijn ziekte moet hebben geageerd. Zij raden aan deze termijn te concretiseren en deze op twee jaar te stellen, een termijn die geschorst wordt voor de duur van het bemiddelingsproces. Inmiddels is in het Nederlands Juristenblad een artikel over het advies gepubliceerd. Bron: IAS, 15 juni 2009; Hartlief, T., Hijma, J. & Snijders, H. (2009). Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad, 26 juni 2009, nr. 25, p. 1554-59.

IAS Jaarverslag 2008: toename aanvragen asbestslachtoffers

07-05-2009

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2008 601 aanvragen van asbestslachtoffers in behandeling genomen. Dit aantal was flink hoger dan in 2007. De invoering van de TNS-regeling was de belangrijkste oorzaak van deze toename.
Tot 1 december 2007 konden alleen werknemers of huisgenoten met de ziekte mesothelioom aanspraak maken op een financiele tegemoetkoming van de overheid, sinds die datum in principe alle mesothelioomslachtoffers. Daarnaast is sinds 2007 sprake van een algehele toename van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Sinds de invoering van de regeling TAS in 2000 en de regeling TNS in december 2007 hebben 2044 slachtoffers na positief advies van het IAS een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering (17.050 euro in 2008). De groep bestaat vrijwel geheel uit mannen (96%) met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Van de in 2008 afgewikkelde bemiddelingen voor werknemers of huisgenoten resulteerde 64% in volledige schadevergoeding voor de aanvrager (55.163 euro in 2008). De dienstverlening van het IAS werd in 2008 goed gewaardeerd door de aanvragers.

Uitvoeringsorganisatie IAS verhuisd

05-01-2009

Sinds 1 januari dit jaar zit de uitvoeringsorganisatie van het IAS op een nieuw adres, namelijk:
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer
tel:0797507150
Fax:0797507101
Email (ongewijzigd): info@asbestslachtoffers.nl
De uitvoeringsorganisatie bemiddelt tussen mesothelioomslachtoffers en werkgevers/verzekeraars en adviseert de SVB inzake de regelingen TAS en TNS.

IAS presentatie op FNV congres

04-11-2008

Op 4 november gaf directeur Machiel van der Woude een presentatie over het IAS op het FNV Platform arbeidsrisico`s asbestgerelateerde aandoeningen. Hij presenteerde de resultaten van het IAS sinds de start van het instituut. en concludeerde dat de balans positief is. 60 tot 70% van de “bemiddelbare” mesothelioomslachtoffers krijgt momenteel na bemiddeling van het IAS de volledige schadevergoeding uitgekeerd: een resultaat om tevreden over te zijn, zeker gezien de ontwikkelingen in het geldend recht. Het IAS is, naar zijn mening, een waardevolle mix van civiele aansprakelijkheid en sociale zekerheid. Verbeteringsmogelijkheden bestaan nog met betrekking tot verjaring en stelplicht/bewijslast. Op dit moment studeert een commissie onder leiding van Professor Hijma op mogelijke oplossingen. Bron: IAS, 4 november 2008.