Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft de hoogleraren J. Hijma, T. Hartlief en H.J. Snijders eind 2008 verzocht te adviseren over enkele knelpunten in de bemiddelingspraktijk van het IAS.
Het gaat hierbij om twee categorieën van knelpunten: enige problemen rond de vraag of en in hoeverre de verjaringstermijn voor vorderingen van mesothelioomslachtoffers wordt doorbroken en problemen rond de invulling van de stelplicht en bewijslast ter zake van werkgeversaansprakelijkheid jegens mesothelioomslachtoffers. Het advies is inmiddels afgerond. Het bestuur van het IAS heeft vastgesteld dat dit advies vanaf 9 juni 2009 leidend zal zijn voor de dossierbehandeling van het IAS. Op het thema verjaring raden de hoogleraren aan een knoop door te hakken betreffende de termijn waarbinnen de eiser na het bekend worden met zijn ziekte moet hebben geageerd. Zij raden aan deze termijn te concretiseren en deze op twee jaar te stellen, een termijn die geschorst wordt voor de duur van het bemiddelingsproces. Inmiddels is in het Nederlands Juristenblad een artikel over het advies gepubliceerd. Bron: IAS, 15 juni 2009; Hartlief, T., Hijma, J. & Snijders, H. (2009). Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad, 26 juni 2009, nr. 25, p. 1554-59.