Asbestslachtoffers hebben recht op dure medicijnen

27-04-2005

Alle mesothelioompatiënten die ziek zijn geworden door het inademen van asbest, hebben recht op het nieuwe geneesmiddel Alimta.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de FNV verzekerd dat deze patiënten nooit om niet-medische redenen het geneesmiddel geweigerd mag worden. Mocht dit wel gebeuren, dan kan de patiënt met zijn zorgverzekeraar naar het betreffende ziekenhuis stappen.

Bron: FNV e-Magazine, 27 april 2005, jaargang 6, nummer 17.

Meer http://www.fnv.nl/nieuws/renderer.do/clearState/true/menuId/9028/returnPage/8886/

Australië: doorbraak in screening van mesothelioom

25-03-2005

Australische onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld die kan helpen bij het opsporen van mesothelioom. De niet invasieve test, Mesomark genaamd, werd ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van West Australië. In Australië krijgen ongeveer 700 mensen per jaar deze ziekte.

Bron: The Advertiser, 20 april / The West Australian, 19 april.

The Advertiser

April 20, 2005 Wednesday

HEADLINE: Breakthrough

AUSTRALIAN researchers have developed a world-first blood test which could help people worldwide in the early detection of mesothelioma, a deadly asbestos-related cancer of the lung lining. The non-invasive blood test developed by University of Western Australia Professor Bruce Robinson and researchers is a breakthrough in the early detection of the disease. About 700 people each year are diagnosed with the disease in Australia, which has the highest reported incidence in the world.

The West Australian (Perth)

April 19, 2005 Tuesday

HEADLINE: Test offers hope on mesothelioma

Rockingham man David Saw believes a new blood test for mesothelioma, which is being launched today, could have saved him a three-day hospital visit and a lot of trauma.

Mr Saw went to his doctor last year believing he had pulled a muscle.

He was suffering chest pain and shortness of breath.

After a CAT scan and biopsy, it was revealed the 49-year-old had contracted the deadly lung cancer from working with asbestos as a young man.

“A test would have been a lot easier, I ended up in hospital and they had to cut me open,” he said.

The test, called MESOMARK, will be available from general practitioners or specialists who can order it from a pathology provider.

The head of the mesothelioma research team at Sir Charles Gairdner Hospital which developed the test, Professor Bruce Robinson, said it would not only help in diagnoses of the disease, but also in treatment.

“Until now you could only gauge whether treatment was working effectively by doing a CAT scan, and they’re difficult to do. With this test, we can gauge treatment and also diagnose it at an earlier stage,” Professor Robinson said. Biopsy would be needed to confirm diagnosis.

The blood test measures levels of a substance called soluble mesothelin-related peptide, a distinctive biomarker released by mesothelioma cells.

About 700 Australians are diagnosed with the disease every year and WA has the highest rate of mesothelioma in the world.

Asbestos Diseases Society of Australia president Robert Vojakovic said the test could help the possible 6000 people who were children in Wittenoom when the town still had an active blue asbestos mine.

Britse verzekeraars moeten asbestslachtoffers met "pleurale plaques" betalen

15-03-2005

Het Britse hooggerechtshof heeft half februari bepaald dat verzekeringsmaatschappijen en de Britse regering ook schadevergoeding moeten betalen aan asbestslachtoffers met “pleurale plaques” (een goedaardige verdikking van het borstvlies). De uitspraak wordt gezien als een zware slag voor de Britse verzekeraars, al beperkte de rechter de omvang van de schadevergoeding. De verzekeraars stelden dat deze longaandoening niet als een ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is volgens de verzekeraars niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen.

Bron: ANP/Financial Times, 15 februari

Asbestkaart op website

15-03-2005

Sinds 15 januari 2005 kan de Asbestkaart op internet worden geraadpleegd op www.asbestkaart.nl. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. In juni 2004 is een Cd-rom met uitgebreide handleiding opgeleverd met gegevens naar bedrijfstak en beroep. Het systeem is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.

Meer: http://www.asbestkaart.nl/

Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid derde

15-03-2005

De Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbest van een onderaannemer die onvoldoende beschermende maatregelen had genomen ten opzichte van een werknemer van een ander bedrijf, namelijk van de (failliete) scheepswerf NDSM. De medewerker van de scheepswerf werkte in de directe nabijheid van de plaats waar door de onderaannemer met asbest werd gewerkt. Bron: Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/211HR.

Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp

IAS organiseerde lustrumcongres

15-03-2005

Op 26 januari 2005 was het al weer 5 jaar geleden dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) door de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst, werd geopend. Op die dag organiseerde het IAS een lustrumcongres in de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad. Het congres schonk aandacht aan de ervaringen van het IAS in de afgelopen jaren en aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van asbestblootstelling…

PERSBERICHT

Den Haag, 1 februari 2005

Instituut Asbestslachtoffers bestaat 5 jaar

Op 26 januari 2005 bestond het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 5 jaar. Het IAS is door het Comité Asbestslachtoffers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en de overheid opgericht. Dit met het doel om mesothelioom-slachtoffers, die lang geleden aan asbest hebben blootgestaan en pas veel later geconfronteerd worden met zeer ernstige gezondheidsschade, belastende en vaak te lang durende juridische procedures te besparen.

Het IAS heeft in de afgelopen 5 jaar het IAS 1800 aanvragen in behandeling genomen. 1500 hiervan zijn afgehandeld. 650 kregen als gevolg van de bemiddeling van het IAS een schadevergoeding, 550 een tegemoetkoming krachtens de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en in 300 gevallen leverde de bemiddeling geen financieel resultaat op.

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan vond in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag een lustrumcongres plaats, voorgezeten door mevrouw Marie-Louise Tiesinga, bestuursvoorzitter van het IAS.

Het openingswoord werd gesproken door mevrouw Borst, oud-minister VWS en thans voorzitter Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten. Zij schonk daarbij bijzondere aandacht aan de positie van de asbestslachtoffers in Nederland. Namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak mevrouw Hilgersom, directeur-generaal Arbeidsomstandigheden, lovende woorden over het IAS. Zij ontving het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Ouderen over de drempel’. Vervolgens sprak, o.a. prof. De Ruiter (oud-minister Justitie en Defensie) die in 1997 de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseerde een instituut voor asbestslachtoffers op te richten. Hij maakte na 5 jaar de balans op en ging verder in op de fondsvorming in het algemeen en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.

In het middaggedeelte werd de balans met betrekking tot het IAS door verzekeraars opgemaakt door prof. Fischer, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Dr. van Zandwijk, voorzitter van de werkgroep Asbestprotocollen (longkanker) van de Gezondheidsraad gaf een toelichting op het binnenkort te verschijnen advies van de Raad over longkanker als gevolg van asbestblootstelling, waar al een tijd wordt naar uitgekeken. De forumdiscussie ging over de reikwijdte van het IAS en de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer in het algemeen vond tijdens het congres een discussie plaats over de vraag of het succes van het IAS model kan staan voor oplossing van andere geschillen.

Verder werd de asbestkaart gepresenteerd, een elektronisch systeem om op een snelle, eenduidige en valide manier de historische blootstelling aan asbest in Nederland te schatten.

Hoge Raad erkent beroep op verjaring na 30 jaar

15-03-2005

De Hoge Raad erkent dat het beroep op verjaring in de claim van een mesothelioompatiënt tegen een bedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bedrijf had geen reeële mogelijkheid zich tegen de vordering te verweren en de aansprakelijkstelling had niet binnen een redelijke termijn, na het aan het licht komen van de schade, plaatsgevonden.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2004 nr. C03/227HR.

Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp

Onderzoek Ouderen over de drempel

15-03-2005

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Bron: IAS-publicatie 2005/1, S. Aarendonk.
PERSBERICHT

Den Haag, 1 februari 2005

´Ouderen over de drempel´

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling.

Waarom maken oudere asbestslachtoffers minder gebruik van het IAS dan jongere? Het rapport geeft verschillende verklaringen. Oudere mesothelioom-slachtoffers overlijden bijvoorbeeld sneller dan jongere waardoor ze minder tijd hebben om zich aan te melden. Een andere verklaring is dat het om kwetsbare ouderen gaat die in hun omgeving geen mensen hebben die hen kunnen stimuleren om zich aan te melden.

Door middel van een algemene brochure, een website en een aanmeldingsformulier met toelichting probeert het IAS asbestslachtoffers zowel rechtstreeks te benaderen als via intermediaire organisaties en deskundigen. Duidelijk en toegankelijk materiaal is een eerste vereiste voor het bereiken van de doelgroep. Deze voorlichtings-producten moeten daarom zowel op intermediairs als slachtoffers worden afgestemd. Daarnaast worden in het rapport suggesties genoemd om slachtoffers sneller te kunnen bereiken. Onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen worden of bepaalde stappen in de aanmelding kunnen worden overgeslagen.

Het rapport geeft aan dat oudere slachtoffers het beste bereikt worden door organisaties of deskundigen waarmee zij als patiënt in contact komen. De voorlichting kan via meer kanalen lopen dan nu het geval is, bijvoorbeeld naast de longartsen ook via verpleegkundigen of via huisartsen in specifieke regio’s. Daarnaast kunnen de bestaande voorlichtingskanalen van het IAS beter worden benut, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een doorverwijzingsprotocol voor longartsen.

IAS-publicatie 2005/1, Ouderen over de drempel. Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom. Simone Aarendonk, Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, januari 2005, 66 pag.

Meer informatie:

Instituut Asbestslachtoffers Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG

drs. Simone Aarendonk. Tel: 0703499754 Email: secrias@ser.nl

Download het gehele document als PDF-file

VS: fraude bij asbest/silicose-claims

15-03-2005

Ondernemingen in de VS die zowel aangeklaagd zijn voor schade door blootstelling aan asbest als silicose hebben bewijs gevonden van fraude. Duizenden mensen hebben eerst bij een trustfonds een claim ingediend voor blootstelling aan asbest en daarvoor een vergoeding ontvangen. Zonder dit te vermelden hebben zij later een Texaans bedrijf via de rechter aangeklaagd voor schade door blootstelling aan silicose.

Bron: International Herald Tribune, februari 2005.

Fraud? Thousands in silica case also sued for asbestos damages

The International Herald Tribune, February 3, 2005 Thursday

BYLINE: Jonathan D. Glater

SOURCE: The New York Times

BODY:

Companies in the United States battling lawsuit claims of injuries caused by exposure to asbestos or silica have long contended that they are victims of fraud. Now, they finally have evidence that their concerns could be valid. Thousands of people who have said they were injured by one potentially lethal material are apparently double-dipping, now asserting separately that they were injured by the other.

More than half of the plaintiffs in a federal lawsuit in Texas seeking compensation for exposure to silica — used in making glass, paint, ceramics and other materials — previously filed claims against a trust set up to compensate victims of asbestos, a cancer-causing flame retardant.

Jared Garelick, a lawyer at Claims Resolution Management Corp., a trust that processes asbestos-related claims, says the discovery of the other suits came after defense lawyers in the Texas case provided a list of plaintiffs to the trust. It ran the names of 8,629 plaintiffs through its database and found that 5,174 had already filed asbestos claims, probably recovering money.

“That’s huge,” said Nathan Schachtman, a defense lawyer at the firm of McCarter & English in Philadelphia who has defended companies in both asbestos and silica cases. “It’s a big problem, not just for the courts,” he said, “because it’s difficult to get the information” about where plaintiffs filed claims previously.

The evidence of seemingly duplicate injury claims was expected to emerge at a Senate Judiciary Committee hearing on Wednesday on proposed legislation on asbestos liability. The evidence will almost certainly be used by companies to ask for greater protection from silica-related lawsuits, while labor advocates will argue that blocking such suits may harm people filing legitimate cases. The evidence could also complicate efforts to enact a law that would remove asbestos claims from the courts.

According to prepared testimony by Lester Brickman, a law professor at the Cardozo School of Law of Yeshiva University, who was to appear at the hearing, “As with asbestos, the tragedy of silica exposure is being transformed into an enormous money-making machine in which baseless claims predominate.”

Labor advocates fear that Congress will not treat the asbestos and silica matters as separate issues. Dr. Laura Welch, medical director at the AFL-CIO labor federation’s Center to Protect Workers’ Rights, who also was to testify on Wednesday, said that legislation dealing with asbestos should not be expanded to limit the right to sue as a result of exposure to unrelated substances.

“We don’t want to derail what could be an important compensation bill for asbestos disease,” she said. “If there are bad claims for silicosis, they should deal with that head on.”

But any legislative solution to asbestos-related injury that does not deal with the possibility of a wave of silica lawsuits does not go far enough, said Michael Baroody, executive vice president of the National Association of Manufacturers and chairman of the Asbestos Alliance Steering Committee, a coalition of companies and associations.

“It is certainly our hope,” he said, “that the legislation would contain language that would make that clear, and preclude that sort of back-door return to the courts.”

The hearing is to take place as the administration of President George W. Bush is pushing for changes in the U.S. civil justice system, for example, limiting the amount of damages that plaintiffs in civil suits can be awarded. Evidence that claims filed against companies that made, supplied or worked with silica may be dubious could bolster the administration’s position.

It is possible that a person could suffer from exposure to both asbestos and silica. But such a high number of double occurrences is implausible, said Schachtman, the corporate defense lawyer. Asbestos litigants who also say they were injured by silica, he said, will have to claim “that they didn’t know that they had an injury from silica but they already knew they had a lung injury” from asbestos. That is a difficult argument, he said.

A legislative solution to the problem of asbestos liability is complicated by the fact that some people may indeed have been harmed by both substances, as Judge Edward Becker of the U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit said last month.

And there is recent evidence, unrelated to the problem of duplicate claims, that unsupported — even fraudulent — claims are a serious problem. In the lawsuit now under way in Corpus Christi, Texas, doctors who had signed documents saying that plaintiffs in the case were suffering from silicosis backed away from those conclusions when questioned under oath late last year