Op 4 april as. wordt door het IAS een expertmeeting georganiseerd over het advies dat de Gezondheidsraad (GR) medio 2005 heeft uitgebracht inzake asbestgerelateerde longkanker. In het Convenant is vastgelegd dat het IAS binnen een jaar na verschijning van dit advies een standpunt hierover dient te bepalen. De Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS is van oordeel dat nader onderzoek noodzakelijk is, o.a. wat betreft de door de GR voorgestelde proportionele aanpak, die afwijkt van de in het buitenland gehanteerde benadering, en de (in)congruentie van medische en juridische proportionaliteit. Andere vragen die in de RTA leven betreffen de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde formule en de wetenschappelijke onderbouwing. Al deze onderwerpen worden tijdens de expertmeeting behandeld. Ten behoeve van deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen worden gevraagd om een preadvies op te stellen. Heeft u interesse om in deze bijeenkomst te participeren, neem dan contact op met het secretariaat van het IAS: email secrias@ser.nl of bel:0703499754. Instituut Asbestslachtoffers, januari 2006.