Instituut Asbestslachtoffers: 631 aanmeldingen in 2019

14-04-2020

Aansprakelijkheid werkgever moeilijker aantoonbaar

Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich in 2019 631 asbestslachtoffers gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag verschijnt. Dit aantal is iets lager dan in 2018, maar hoger dan in 2017. Het aantal asbestslachtoffers blijft hiermee op een stabiel en onverminderd hoog niveau. In 2019 meldde zich het tienduizendste asbestslachtoffer sinds de oprichting van het instituut in 2000.

De meeste asbestslachtoffers hebben gewerkt in de typische asbestberoepen van de tweede helft van de vorige eeuw. Voor sommige mensen komt de diagnose echter als een verrassing, zoals voor Wil Snyders (1936): ‘Ik heb nooit in mijn werk met asbest te maken gehad. Mogelijk komt de ziekte doordat mijn vader werkte op scheepswerf De Schelde in Vlissingen. En ik heb een dag lang vloerbedekking verwijderd uit het huis van een vriendin. Een stuk vloerbedekking heb ik opgestuurd naar het laboratorium en het bleek inderdaad om asbest te gaan.’

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank over een tegemoetkoming van de overheid. In 2019 ontvingen 502 asbestslachtoffers een bedrag van ongeveer € 20.000,-. Daarnaast bemiddelt het instituut met werkgevers en verzekeraars over een volledige schadevergoeding. Vorig jaar ontvingen 128 asbestslachtoffers een schadevergoeding. Dat is minder dan afgelopen jaren.

Jan Warning, directeur IAS, ziet een verklaring voor het geringe aantal geslaagde bemiddelingen: ‘Omdat het langer geleden is dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan asbest, is het moeilijker om feiten en omstandigheden naar voren te brengen waardoor de werkgever aansprakelijk is te houden. Maar wij blijven werkgevers en verzekeraars aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan het onderzoek naar de aansprakelijkheid.’

Een van de problemen waar asbestslachtoffers mee worden geconfronteerd is de verjaring. Daartoe heeft het IAS een panel van deskundigen opgericht dat een advies geeft of in de betreffende zaak het beroep op verjaring zal standhouden voor de rechter. Hoewel In 2019 dit deskundigenpanel slechts één keer bij elkaar is geweest, zal er naar verwachting in de komende jaren vaker een beroep op worden gedaan. Organisaties van werkgevers en verzekeraars die het IAS hebben opgericht, hebben toegezegd het nut van het panel bij hun achterban meer onder de aandacht te brengen. De verwachting is dat tot 2035 nog zo’n 7000 mensen zullen sterven als gevolg van asbestziekten. 

Het volledige jaarverslag 2019 van het Instituut Asbestslachtoffers vindt u hier 


Meer informatie: Maarten Uri, m.uri@uricom.nl of 06-20440870

 


Treurige mijlpaal: 10.000ste asbestslachtoffer gemeld

24-04-2019

Vorige week heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) de 10.000ste melding ontvangen van iemand die door het in aanraking komen met asbest ernstig ziek is geworden.
Jan Warning (directeur IAS): ‘Dit is een treurige mijlpaal. Het tekent het enorme drama als gevolg van het asbestgebruik in de tweede helft van de vorige eeuw. Het is een schrale troost voor deze mensen dat er een instituut bestaat, dat hun de zorgen voor een juridische procedure uit handen neemt.’

Meer nieuwe gevallen in 2018
In 2018 ontving het IAS 675 verzoeken om als bemiddelaar op te treden bij het verkrijgen van een schadevergoeding, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. Dit is het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds 2014, toen de schadevergoedingsregeling behalve voor slachtoffers met mesothelioom ook voor patiënten met asbestose van kracht werd. Naar verwachting zullen tot 2035 nog ongeveer 8.000 mensen overlijden aan asbestgerelateerde ziekten. Van het aantal ingediende verzoeken kwamen er uiteindelijk 287 in aanmerking voor bemiddeling met een nog bestaande werkgever of diens verzekeraar. In 156 gevallen resulteerde dit in een volledige schadevergoeding. En 539 slachtoffers ontvingen een tegemoetkoming van de overheid.

Geringe blootstelling
Niet alle asbestslachtoffers hebben gewerkt in een typisch asbestberoep of zijn in het verleden intensief blootgesteld aan asbest. In 2018 waren er 146 gevallen van ziekte waarbij blootstelling als werknemer niet kon worden vastgesteld. In het jaarverslag van het IAS doet één van hen haar verhaal:

Lisa van Dongen (1956): Mijn man Peter kwam op zijn werk in de bouw wel veel met asbest in aanraking. Hij nam zijn overalls altijd mee naar huis om te wassen en ik klopte die dan eerst uit. Want zijn zakken zaten altijd vol spijkers en die wilde ik niet in mijn wasmachine. Zo moet ik de asbestvezels hebben ingeademd waar ik nu ziek van ben… De tegemoetkoming van de overheid was via het IAS razend snel geregeld. Van het geld kunnen we nu af en toe een leuk uitstapje maken.

Dienstverlening positief beoordeeld
Negentig procent van de slachtoffers is tevreden over de deskundigheid van de medewerkers van het instituut. Zo blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Meer dan 85% prijst de snelheid waarmee het dossier is behandeld.

Het IAS is in 2000 opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. De samenleving geeft hiermee erkenning aan het leed dat asbestslachtoffers is aangedaan. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoetkoming van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex) werkgever of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding.

Het volledige jaarverslag 2018 van het Instituut asbestslachtoffers vindt u hier

Den Haag, 24 april 2019

Voor meer informatie: Maarten Uri (06-20440870)

Deskundigenpanel verjaring van start

22-01-2019

Op 22  januari is voor de eerste keer het deskundigenpanel verjaring van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bijeengekomen. Het panel oordeelt over de juistheid van een beroep op verjaring bij aansprakelijkheid voor een asbestziekte.

Tot vandaag konden asbestslachtoffers die geconfronteerd worden met een beroep op verjaring van de aansprakelijkheid voor de bij hen geconstateerde longvlieskanker (mesothelioom) als gevolg van blootstelling aan asbest, dit alleen aanvechten bij de rechter. Met deze door het IAS ontwikkelde oplossing is dat niet meer nodig. Een panel van door de betrokken partijen erkende deskundigen, zal binnen enkele weken de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen. Het panel staat onder voorzitterschap van mr. C.M. Aarts, (oud) raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch.

Chris Aarts: “Wie te maken krijgt met de diagnose mesothelioom heeft vaak nog maar weinig tijd van leven. Een gerechtelijke procedure om het beroep op verjaring aan te vechten, biedt dan, gelet op de daarmee gemoeide tijd, weinig soelaas voor het slachtoffer. De aard van de ziekte is nu eenmaal zo dat deze zich vaak pas na zeer lange tijd, vaak wel 40 tot 50 jaar na de blootstelling, openbaart. Daarmee is in beginsel de aansprakelijkheidsvordering verjaard. Het gaat echter tegen het rechtsgevoel in dat alleen daarom aansprakelijkheid kan worden vermeden. Dit panel wordt erkend door alle betrokken partijen. Ik ga er dan ook vanuit dat onze beoordeling ertoe bijdraagt dat de rechter niet meer nodig is en slachtoffers snel weten waar ze aan toe zijn”.

Jaarlijks krijgen ruim vijfhonderd mensen de diagnose van longvlieskanker als gevolg is van blootstelling aan asbest. De blootstelling kan soms wel vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden, toch geldt een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Hoewel in veel gevallen aansprakelijke partijen of verzekeraars geen beroep doen op de verjaringstermijn, is het beroep hierop toch een van de meest voorkomende struikelblokken in die gevallen dat de bemiddeling voor schadevergoeding niet slaagt.

In deze eerste zitting wordt aan het deskundigenpanel een beoordeling gevraagd van het beroep op verjaring in de zaak van een 82-jarige voormalig loodgieter, bij wie een jaar geleden mesothelioom is vastgesteld. De laatst mogelijke asbestblootstelling dateert van rond 1970.

De oplossing van beoordeling door een deskundigenpanel is mogelijk omdat het beroep op verjaring bij asbestzaken niet absoluut is. De Hoge Raad heeft bepaald dat er redenen kunnen zijn waardoor de verjaring niet standhoudt, maar dan moet het asbestslachtoffer naar de rechter stappen. Om te voorkomen dat het asbestslachtoffer in een moeizame en langdurige juridische procedure terecht komt, is gekozen voor deze oplossing. Het panel zal alleen een rol spelen bij asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en als er in de bemiddeling geen andere geschilpunten zijn. Het oordeel van het panel is niet bindend, maar de verwachting is dat dit zelden zal worden aangevochten bij de rechter.

Het deskundigenpanel verjaring asbestziekten bestaat uit: mr. Chris Aarts, (oud) senior raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch; mr. Lydia Charlier, advocaat Beer Advocaten; mr. Theo Kremer, voormalig directeur Stichting Personenschade Instituut Verzekeraars en voormalig directeur Letselschaderaad a.i.

Den Haag, 22 januari 2019

Voor meer informatie: Maarten Uri 06-20440870

Panel oordeelt over verjaring bij asbestziekte

16-07-2018

Asbestslachtoffers hoeven binnenkort niet meer naar de rechter als hun claim is verjaard. Hun zaak wordt buiten de rechter om aan een panel van deskundigen voorgelegd. Dit hebben de partijen die deel uitmaken van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) besloten.

Ruim vijfhonderd mensen krijgen jaarlijks de diagnose van longvlieskanker als gevolg is van blootstelling aan asbest. Na de diagnose is de levensverwachting gemiddeld 14 maanden. De blootstelling kan soms wel vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden, toch geldt een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Hoewel in veel gevallen aansprakelijke partijen of verzekeraars geen beroep doen op de verjaringstermijn, is het beroep hierop toch een de meest voorkomende struikelblokken in die gevallen dat de bemiddeling voor schadevergoeding niet slaagt.

Tot nu toe moest het slachtoffer dan de rechter laten beoordelen of het beroep op verjaring terecht is. Met de oplossing die het IAS presenteert is dat niet meer nodig. Een panel van door de betrokken partijen erkende deskundigen, zal binnen enkele weken de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen.

Deze oplossing is mogelijk omdat het beroep op verjaring bij asbestzaken niet absoluut is. De Hoge Raad heeft bepaald dat er redenen kunnen zijn waardoor de verjaring niet stand houdt, maar dan moet het asbestslachtoffer naar de rechter stappen. Om te voorkomen dat deze in een moeizame en langdurige juridische procedure terecht komt, kiezen de partijen gezamenlijk voor deze oplossing. Het panel zal alleen een rol spelen bij asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en als er in de bemiddeling geen andere geschilpunten zijn. Het oordeel van het panel is niet bindend, maar de verwachting is dat partijen dit zelden zullen aanvechten bij de rechter. Het panel van deskundigen zal in het najaar worden geïnstalleerd, bij wijze van proef voor een periode van twee jaar. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten deze oplossing te ondersteunen.

Jan Warning, directeur van het IAS, is blij met dit panel. ‘Het feit dat asbestslachtoffers worden geconfronteerd met verjaring druist in tegen het rechtsgevoel. Wanneer de ziekte zich niet openbaart kan men de veroorzaker niet aansprakelijk stellen want er is geen schade. Maar als de ziekte zich wel manifesteert kan dat ook niet, want dan is de schade verjaard. Het is mooi dat er nu een laagdrempelige voorziening komt die snel een uitspraak doet. Zo hoeven partijen geen kostbare juridische procedure te starten.’

Instituut Asbestslachtoffers
Het Instituut Asbestslachtoffers is in 2000 opgericht om ervoor te zorgen dat asbestslachtoffers geen lange juridische procedures hoeven te volgen. Het IAS bemiddelt tussen slachtoffers en de aansprakelijk gestelde werkgever of zijn verzekeraar. Hoewel 25 jaar geleden een verbod op asbest werd ingesteld is de verwachting dat tot 2035 nog ruim 8000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten zullen overlijden.

Den Haag, 16 juli 2018
Voor meer informatie: Maarten Uri 06-20440870

Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest

16-04-2018

25 jaar na asbestverbod sterven jaarlijks nog honderden mensen aan asbestziekten

In Nederland sterven jaarlijks enkele honderden mensen aan de gevolgen van het onbeschermd omgaan met asbest. Ook 25 jaar na het verbod op het gebruik van asbest, worden bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) jaarlijks nog zo’n 600 aanvragen ingediend voor een tegemoetkoming. Dit aantal is al circa 10 jaar stabiel. Naar verwachting zal tot 2035 nog bij zo’n 8000 mensen een asbest gerelateerde ziekte worden ontdekt. In de meeste gevallen is deze dodelijk.

Deze verwachting werd gepresenteerd door A. Burdorf, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan Erasmus MC, tijdens het symposium ’25 jaar asbestverbod’, georganiseerd door het Instituut Asbestslachtoffers. Asbestslachtoffers, longartsen, belangenbehartigers en andere deskundigen gingen onder meer in op de vraag of wel genoeg gedaan wordt voor de huidige slachtoffers en om slachtoffers in de toekomst te voorkomen.

Asbestregister

Vanwege de zeer lange latentietijd van asbest gerelateerde aandoeningen – gemiddeld 40 jaar – is het vaak moeilijk om achteraf aansprakelijkheid vast te stellen. Om die reden heeft het IAS een asbestregister opengesteld. Wie weet of vermoedt dat hij of zij – in het verleden of recent – aan asbest is blootgesteld, ook als er (nog) geen sprake is van ziekte, kan zich hier registreren. De opgeslagen informatie kan wanneer nodig, in een later stadium helpen om een goede bewijspositie op te bouwen.

 Het register staat niet alleen open voor (ex-)werknemers, maar ook voor anderen die vermoeden direct of indirect met asbest in aanraking gekomen te zijn. Denk aan familieleden die bijvoorbeeld via de kleding van een werknemer in aanraking zijn gekomen met asbestvezels of mensen die in de buurt waren van een asbestbrand of van andere omstandigheden waarbij asbest vrij in het milieu terecht is gekomen. Het register is te vinden op www.asbestregister.nl

Verjaringstermijn

Een belangrijke onderwerp voor asbestslachtoffers is de wens om de formele verjaringstermijn van 30 jaar niet toe te passen. Vanwege de lange latentietijd openbaren asbest gere­lateerde ziekten zich vaak pas na het aflopen van de verjaringstermijn.

Gelukkig nemen veel (ex-)werkgevers en verzekeraars in de praktijk hun verantwoordelijkheid en wordt ondanks het overschrijden van de formele verjaringstermijn een vergoeding uitgekeerd aan het slachtoffer of de nabestaanden. In circa 50 gevallen per jaar wordt nog wel een beroep gedaan op verjaring. Partijen streven dan ook naar een regeling waarin belanghebbenden met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan met de verjaringstermijn.    

Prof. Job de Ruiterprijs Elke twee jaar wordt de Prof. Job de Ruiterprijs uitgereikt aan een persoon die zich opvallend verdienstelijk heeft gemaakt voor asbestslachtoffers. Rob van der Heijden, bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers reikte vandaag deze prijs uit aan Leon Widdershoven, voormalig voorzitter van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland, wegens zijn grote verdienste voor asbestslachtoffers in Nederland

 

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 20.355,- voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex­)werkgevers en (ex­)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het standaardbedrag van de schadevergoeding is € 64.522. Sinds de oprichting in 1999 hebben ruim 8000 asbestslachtoffers het IAS weten te vinden.

Jaarverslag IAS 2016: Asbestschade slachtoffers sneller vergoed

22-05-2017

Asbestslachtoffers kregen vorig jaar binnen minder dan negentig werkdagen te horen of ze voor een schadevergoeding in aanmerking kwamen. In het kader van hun gezondheidssituatie is deze snelheid van cruciaal belang. Ook was er in 2016 een piek in het aantal asbestslachtoffers met de ziekte longvlieskanker (mesothelioom) dat bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aanklopte voor een schadevergoeding. Dit staat in het jaarverslag van het IAS.

Sneller schadevergoeding

Het IAS streeft naar een snelle bemiddeling bij asbestschade, zodat slachtoffers bij leven een schadevergoeding ontvangen. De bemiddeling tussen een asbestslachtoffer en zijn (ex-)werkgever of diens verzekeraar mag in beginsel niet langer duren dan 125 werkdagen. In 2016 is dit gemiddelde teruggebracht naar minder dan 90 dagen. Niet eerder was dit zo snel. Dit is van belang omdat mensen tientallen jaren nadat ze met asbest hebben gewerkt een asbestziekte kunnen oplopen. Als ze eenmaal ziek zijn, gaat het met hun gezondheid snel bergafwaarts. Mensen met longvlieskanker overlijden in de regel binnen één à twee jaar, soms al enkele weken na het vaststellen van de diagnose. In 2016 is 85 procent van alle tegemoetkomingen aan asbestslachtoffers bij leven verstrekt.

Meer aanvragen

Jaarlijks melden zich meer dan 500 asbestslachtoffers met longvlieskanker bij het IAS. In 2016 waren dat er 580. Sinds 2008, toen de regeling TNS werd geïntroduceerd, is het aantal meldingen niet zo hoog geweest. Het IAS heeft het afgelopen jaar voor 276 asbestslachtoffers bemiddeld, daarvan is in 167 gevallen een volledige schadevergoeding gerealiseerd. In lang niet in alle situaties is het mogelijk te bemiddelen voor een volledige schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat de (ex-)werkgever niet meer bestaat en het niet bekend is of er een verzekeraar was. In 2016 heeft het IAS in 498 gevallen voor de ziekte mesothelioom en in 32 gevallen voor de ziekte asbestose een positief advies verstrekt voor een tegemoetkoming van de overheid.

Compliment

IAS-directeur Jan Warning: ‘Deze snelheid van bemiddeling is een resultaat van goed samenspel tussen werkgevers, verzekeraars en het IAS. Voor onze dossierbehandelaars staat alles in het teken om bij leven tot een schadevergoeding te komen. Maar ook de verzekeraars en werkgevers die de schadevergoeding verstrekken zijn zeer gevoelig voor dit argument. Zij werken adequaat mee om snel tot een oordeel te komen of recht bestaat op een schadevergoeding.’

Over het IAS

Het IAS is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. Het IAS bemiddelt met de (ex-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Daarnaast heeft het IAS een verwijs- en voorlichtingsfunctie. Ook geeft het IAS advies aan de Sociale Verzekeringsbank over het toekennen van een tegemoetkoming door de overheid.

Voor meer informatie: Jan Warning, directeur IAS, 06-13490476

Jaarverslag 2015: IAS behandelt recordaantal aanvragen

28-04-2016

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Niet eerder behandelde het IAS zoveel aanvragen. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Vandaag, op Workers Memorial Day, presenteert het IAS zijn jaarverslag.

In 1993 heeft Nederland een geheel verbod ingesteld op het gebruik van asbest. Meer dan twintig jaar later ondervinden veel voormalige werknemers en anderen nog de schadelijke gevolgen omdat asbestziekten zich pas vele jaren na blootstelling openbaren. Jaarlijks krijgen meer dan vijfhonderd mensen de diagnose mesothelioom (longvlies- of borstvlieskanker). Zij overlijden binnen korte tijd na de diagnose. Blootstelling aan asbest kan ook leiden tot longkanker of asbestose, een chronische aandoening die leidt tot een zeer beperkte longfunctie.

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. De oprichting was een initiatief van een brede coalitie van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid .

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank om een tegemoetkoming te verlenen aan de slachtoffers. Ook bemiddelt het IAS met de (ex)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Bij de oprichting konden uitsluitend mesothelioompatiënten die tijdens hun werk met asbest in contact waren gekomen, een beroep op het IAS doen. In de loop der tijd is de dienstverlening uitgebreid naar slachtoffers die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. Vanaf 2014 kunnen ook asbestosepatiënten zich bij het IAS melden.

Van de mesothelioompatiënten die zich hebben gemeld, is tweederde in loondienst in contact met asbest gekomen. Het is niet altijd mogelijk om voor hen met de (ex)werkgever te bemiddelen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer bestaat. Van de afgeronde bemiddelingen is 56 procent afgesloten met een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Jan Warning, directeur IAS, is tevreden met het hoge aantal afgeronde dossiers: “Het IAS laat zien dat we grote aantallen dossiers kunnen afhandelen. Uit evaluatieonderzoek blijkt ook dat slachtoffers of hun nabestaanden onze dienstverlening zeer waarderen.” Het lukt overigens niet in alle gevallen om schadevergoeding te krijgen. “We moeten niet vergeten dat het gaat om blootstelling aan asbest van soms meer dan veertig jaar terug. Dat is lastig om te bewijzen. Dat neemt niet weg dat we willen streven naar een verhoging van het aantal zaken waar het slachtoffer een volledige vergoeding krijgt.”

Voor meer informatie: Jan Warning, directeur IAS, 06-13490476

Het jaarverslag 2015 is te vinden op www.ias.nl.

IAS jaarverslag 2014: Asbestslachtoffers verdienen onze steun

08-05-2015

‘Asbestslachtoffers verdienen onze steun. Ziek worden van je werk is verschrikkelijk en onrechtvaardig’. Dat  zegt onze vice-premier Lodewijk Asscher in het jaarverslag van het Instituut Asbestslachtoffers  (IAS) over 2014.  En zo is het ook, zeker voor de slachtoffers waarvoor het IAS in 1999 is opgericht. 15 jaar later is de stroom aanvagen helaas nog niet afgenomen. Er was in 2014 zelfs sprake van een kleine stijging. Meer dan 700 asbestslachtoffers meldden zich in 2014 voor bemiddeling aan bij het IAS.

Asbestose
Op 1 april 2014 gingen de deuren van het IAS open voor mensen met de ziekte asbestose. Mensen die in aanmerking willen komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. In 2014 meldden zich 157 slachtoffers wegens asbestose.

Asbest voortdurend in het nieuws
In 2014 was asbest voortdurend in het nieuws. Met name de afsluiting van een groot deel van de binnenstad van Roermond nadat bij  een grote brand asbestdeeltjes waren verspreid in de leefomgeving maakte grote indruk. Epidemioloog Prof. Dick Heederik vindt de aandacht voor dit soort incidenten buitensporig. De veronderstelde gevaren voor bewoners en omwonenden zijn na zo’n eenmalige blootstelling, naar zijn mening zeer gering. Aan de andere kant betreurt hij dat niemand zich druk maakt om werknemers in de bouw die nog steeds met hoge snelheid in asbest frezen en boren en die met veel hogere doses vezels te maken hebben. Asbestinspecteur Victor Kin wijst op de onwetendheid bij velen  over de gevaren van asbest.  Een van de werknemers die in het verleden jarenlang onwetend  met asbest in aanraking kwam was Frans Neijndorff. Nu heeft hij mesothelioom.

IAS Monitor Mesothelioom
Mensen met mesothelioom zijn vooral mannen die in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw in de bouw/installatiebranche, scheepsbouw en metaal- en elektrotechnische industrie werkten en daar aan asbest zijn blootgesteld. Daarbij ging het vaak om isolerende, hittebestendige toepassingen van asbest. Deze gegevens komen uit de in 2014 weer geactualiseerde IAS Monitor. De IAS Monitor laat op de IAS-website (www.ias.nl) zien wie de slachtoffers met mesothelioom zijn. Hieruit blijkt o.a. dat jaarlijks meer dan 500 mensen mesothelioom krijgen en dat dit aantal sinds 1990 bijna is verdubbeld (1990: 270, 2012: 522).

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
Mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom (asbestkanker) of asbestose (stoflongen) hebben gekregen, kunnen via het IAS onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid van 19000 euro of voor een schadevergoeding van hun (ex-)werkgever tot 60.000 euro. Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Sinds de oprichting in 2000 hebben meer dan 7000 mensen een aanvraag ingediend.

Instituut Asbestslachtoffers, mei 2015

Download IAS jaarverslag 2014

Dr. Sjaak Burgers wint prof. Job de Ruiter-prijs

26-01-2015

Op donderdag 26 januari 2016 vond in het SER-gebouw een congres plaats in verband met het 15 jarig bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Tijdens dit congres werd de prof. Job de Ruitersprijs uitgereikt aan dr. Sjaak Burgers in verband met zijn grote verdiensten op het terrein van asbest en gezondheid, en zijn laagdrempelige zorg voor de asbestslachtoffers. 

 Dr. Burgers is als longarts verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep Mesotheliomen (long- en buikvlieskanker) van de Longartsenvereniging en oprichter/coordinator van het Nederlands Asbestose Panel.  

 De prijs werd in 2010 voor het eerst uitgereikt aan de naamgever, oud-minister Job de Ruiter, die in 1997 aan de wieg stond van het Instituut Asbestslachtoffers. In 2012 ontving TNO-onderzoeker Jan Tempelman de prof. de Ruiterprijs.  

Instituut Asbestslachtoffers, 26 januari 2015

 

Het Instituut Asbestslachtoffers bestaat 15 jaar

26-01-2015
 
Vandaag bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 15 jaar. Sinds de start in 2000 ontving het IAS 7000 aanvragen van asbestslachtoffers met mesothelioom. Een groot deel van deze aanvragen (80%) resulteerde in een tegemoetkoming van 19.000 euro of een schadebedrag van tenminste 62.000 euro. Sinds 1 april 2014 staat het IAS ook open voor asbestslachtoffers met asbestose. 
Het IAS werd in 2000 opgericht om een einde te maken aan de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom (longvlies- en buikvlieskanker). Door de progressie van deze ziekte was het voor veel slachtoffers niet mogelijk een juridische procedure tot het eind toe te voeren. Daarom besloten werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de overheid een instituut op te richten, dat op basis van afspraken tijdig kon voorzien in een tegemoetkoming of een schadebedrag voor deze slachtoffergroep. 
 
Ter gelegenheid van het lustrum vindt een congres plaats in de Raadzaal van de Sociaal-Economische Raad met het thema 15 jaar IAS – hoe ziet de toekomst eruit. Verschillende sprekers zullen deze vraag belichten vanuit juridische, medische, epidemiologische en politieke hoek. Tijdens het congres wordt de prof. Job de Ruiterprijs uitgereikt, genoemd naar de oud minister die in 1997 aan de wieg stond van het IAS. De prijs gaat naar iemand, die grote verdiensten heeft op het terrein van asbest en gezondheid. In 2010 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan prof. De Ruiter zelf, in 2012 aan TNO-onderzoeker Jan Tempelman. 
 
Instituut Asbestslachtoffers, 26 januari 2015
 
Voor vragen kunt u contact op nemen met Simone Aarendonk – S.Aarendonk@ias.nl – 0651168808.