VS: onderzoek naar gevaar van asbest in de natuur

24-08-2005

In Californië is onderzoek gedaan naar de risico’s van natuurlijke asbestvindplaatsen voor de gezondheid van omwonenden. Dit in verband met bouwprojecten die in dergelijke gebieden plaatsvinden. Hieruit is naar voren gekomen dat iemand die binnen vier mijl van een asbestvindplaats woont ongeveer twee keer zo veel risico op mesothelioom loopt dan gemiddeld.

Bron: Los Angeles Times, 17 juli 2005

Nieuwe norm risicobeoordeling asbest in en rondom gebouwen

24-08-2005

Voor de beoordeling van blootstellingsrisico’s voor gebruikers en derden aan asbest in en rondom gebouwen en objecten, is een nieuwe norm opgesteld: NEN 2991. Met deze norm is het mogelijk de risico’s van blootstelling aan asbest voor gebruikers en derden objectief te beoordelen. Afwijkende saneringsadviezen in vergelijkbare situaties zijn daarmee van de baan. Volgens het centrum van normalisatie NEN geeft de nieuwe norm antwoord op drie vragen: hoe groot de risico’s zijn die samenhangen met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in onder meer bestaande gebouwen, hoe deze risico’s moeten worden beoordeeld en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s te beperken. Verder geeft de norm aan waaraan een asbestbeheersplan moet voldoen en op welk moment dit moet worden opgesteld. Bron: nen.nl, arbouw.nl, 23/25 augustus 2005. Meer http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=206211

Asbestwerker loopt nog steeds enorm gezondheidsrisico

14-07-2005

Duizenden werknemers staan bij het verwijderen van asbest bloot aan `gigantische gezondheidsrisico`s`, omdat veel bedrijven de regels voor het verwijderen van de kankerverwekkende stof aan de laars lappen. Dat zegt Frans Leerkes van de Arbeidsinspectie in het Algemeen Dagblad van 9 april. Het AD komt met dit nieuws naar aanleiding van een uitzending van RTL nieuws, waarin vorige week onthuld werd dat zowel gespecialiseerde bedrijven als kleine aannemers de regels overtreden. Ook zouden malafide bedrijven op grote schaal illegaal asbest verwijderen.

Bron: NFK, 21 april 2005 / AD.

Meer http://www.kankerpatient.nl/default.asp?ref=http://www.kankerpatient.nl/template_6_0_content.asp

Eerste milieuvriendelijke sloopwerf in Groningen

14-07-2005

De eerste milieuvriendelijke scheepswerf ter wereld, die in de Groningse Eemshaven wordt gebouwd, kan over twee jaar operationeel zijn. Op deze werf zullen oude schepen op milieuvriendelijke wijze worden gesloopt. Nu worden afgedankte schepen,vol gevaarlijke stoffen als asbest, loodverf en PCB`s, vaak gesloopt op stranden van landen als India, Bangladesh, Pakistan en Turkije. Daarbij vallen jaarlijks doden. Uit haalbaarheidsstudies blijkt dat de nieuwe werf de concurrentie met de lage lonenlanden aan zal kunnen. Waar men in China een half jaar nodig heeft om een schip te ontmantelen, zal dat op de nieuwe werf in 23,5 dagen kunnen, door gebruik van innovatieve robotgestuurde snijtechnieken. Bron: ANP, 9 juni 2005.

Onderzoek naar gezondheidsrisico asbest in bodem en lucht

14-07-2005

Het ministerie van VWS laat onderzoeken in hoeverre asbestvezels in de bodem en de lucht daadwerkelijk gezondheidsrisico`s met zich meebrengen. De resultaten van het onderzoek, in samenwerking met het Twenteborg ziekenhuis, zijn dit najaar bekend.

Bron: Tubantia Twentsche Courant, 12 mei 2005.

Regels asbest meer in overeenstemming met risico`s

14-07-2005

De regels voor het werken met asbest kunnen beter worden afgestemd op de risico’s die optreden. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het mogelijk is werkzaamheden met asbest in drie categorieën in te delen, met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor eenvoudige werkzaamheden met asbest niet langer strenge veiligheidsvoorschriften gelden. Voor het werken met bijvoorbeeld het zeer gevaarlijke spuitasbest kunnen juist aanvullende maatregelen gaan gelden.

Bron: ministerie van SZW, 2 mei 2005.

Meer http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2005&link_id=67655

SER-advies gevaarlijke stoffen

14-07-2005

De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht over een nieuw grenswaardenstelsel voor gevaarlijke stoffen, waaronder asbest. Belangrijkste winstpunt: meer duidelijkheid. Wanneer de overheid het SER-advies overneemt, weet een werknemer straks beter dan nu wanneer zijn gezondheid risico loopt. Nu wordt de grens (of MAC-waarde) de ene keer vastgesteld op basis van het gezondheidskundige risico en de andere keer op basis van de technische of economische haalbaarheid van de norm. Bron: Arbobondgenoten.nl, SER, 16 juni 2005.

Meer http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?Desc=pers_20050616

Toezicht asbestsloop onder teveel tijdsdruk

14-07-2005

Toezichthouders asbestsloop (DTA’ers) komen soms in de knel door de druk van aannemers om het werk sneller af te maken. Dat gaat volgens een rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) ten koste van de veiligheid van werknemers en omgeving.

Bron: Persbericht Inspectie Werk en Inkomen, 3 mei

Meer http://www.iwiweb.nl/

47 Miljoen euro voor schoonmaak asbestwegen

14-07-2005

Het ministerie van VROM heeft 47 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de schoonmaak van ongeveer 1000 met asbest vervuilde locaties in het gebied rond de voormalige asbestfabrieken van Goor en Harderwijk. Bron: provincie Overijssel, juni 2005.

Asbestsanering bodem is schadelijk voor het milieu

14-07-2005

Volgens chemicus de Jong en arts de Waard zijn asbestvezels in de grond ongevaarlijk. Asbestsanering van grond is dus overbodig en bovendien slecht voor het milieu. Machines die bij die sanering worden gebruikt veroorzaken namelijk vervuiling van de lucht met roet en stof.

Bron: Tubantia / Twentsche Courant, 11 mei 2005