Welke werkgever?

Binnen het Nederlands recht geldt het beginsel van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat als een slachtoffer schade heeft opgelopen, waarvan vastgesteld wordt dat deze door veroorzaker A, veroorzaker B en veroorzaker C elk afzonderlijk kan zijn ontstaan, hoeft het slachtoffer slechts één veroorzaker aan te spreken voor de volledige schade. Deze veroorzaker kan vervolgens bij de andere veroorzakers regres halen. ​

In het geval een asbestslachtoffer bij meerdere werkgevers aan asbest is blootgesteld, bemiddelt het IAS om deze reden met één werkgever voor de volledige schade. Dit is de meest gerede werkgever. ​

Als deze werkgever vervolgens regres wil halen bij andere veroorzakers is het IAS bereid het materiaal uit het dossier hiervoor ter beschikking te stellen.​

Bij het bepalen van de meest gerede werkgever gaat het IAS als volgt te werk. ​

 1. De basis van het vaststellen van het meest gerede werkgeverschap is de verklaring van het slachtoffer, zoals weergegeven in het rapport van het arbeidsverleden. Het slachtoffer kan bij verschillende dienstverbanden soms wel en soms niet verklaren aan asbest te zijn blootgesteld. Het IAS dient bij het opstellen van dit rapport bij alle dienstverbanden waar mogelijk blootstelling kan zijn opgetreden, door te vragen. Als het slachtoffer echter verklaart bij werkgever A te zijn bloot gesteld aan asbest en bij werkgever B niet, neemt het IAS deze verklaring als uitgangspunt voor de vaststelling van de meest gerede werkgever.​
 2. Met niet meer bestaande werkgevers kan niet worden bemiddeld, dus een niet meer bestaande werkgever kan niet de meest gerede werkgever zijn. Het IAS kan ook niet bemiddelen met buitenlandse werkgevers, tenzij het gaat om een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is of was. ​
 3. Vervolgens weegt het IAS de volgende aspecten:​
  • De mate en duur van de blootstelling
  • De lengte van het dienstverband
  • De juridische positie van het asbestslachtoffer (heeft hij een bewijs van dienstverband, zijn er getuigen die de asbestblootstelling bevestigen, is de schade verjaard)​
  • De periode dat het dienstverband plaatsvond (de meest gerede werkgever is het meest recente dienstverband, als twee dienstverbanden op andere aspecten niet verschillen) ​
  • De mate waarin, volgens het rapport arbeidsverleden, voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.​

​Als de bemiddeling van het IAS met de meest gerede werkgever niet tot resultaat leidt en er zijn nog werkgevers die voldoen aan de criteria onder 1 en 2, zal het IAS op basis van de aspecten onder 3 opnieuw komen tot de bepaling van de volgende meest gerede werkgever. Met deze werkgever zal een volgende bemiddeling worden gestart.​