Verjaring

Voor schade als gevolg van asbest die het gevolg is van blootstelling vóór 2004, geldt een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar.

Om duidelijk te maken wat dit betekent nemen we het volgende voorbeeld. Een asbestslachtoffer hoort in 2021 dat hij een asbestziekte heeft. Hij is voor het laatst in 1989 blootgesteld aan asbest. De periode tussen 1989 en 2021 is langer dan dertig jaar. Als het asbestslachtoffer zijn vroegere werkgever aansprakelijk stelt voor de schade, kan deze zich in dat geval erop beroepen dat de vordering tot schadevergoeding is verjaard.​

Een asbestziekte openbaart zich gemiddeld dertig tot vijftig jaar na de laatste blootstelling. Dat betekent dat de meeste asbestslachtoffers geen mogelijkheid zouden hebben om vergoeding van de schade te claimen, want in de meeste gevallen is de vordering al verjaard voordat de schade zich openbaart.​

Om deze reden hebben partijen die vertegenwoordigd zijn in het IAS een bepaling in het convenant opgenomen waarin is afgesproken dat vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer wordt gedaan op verjaring bij asbestschade. Deze afspraak geldt op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat individuele werkgevers die door een asbestslachtoffer worden aangesproken tot schadevergoeding het recht hebben om toch een beroep te doen op verjaring. Wanneer in een individuele zaak toch een beroep op verjaring wordt gedaan, kan in een juridische procedure de rechter op basis van zeven gezichtspunten beoordelen of dit beroep op verjaring redelijk en billijk is. Is dat niet het geval, dan houdt het beroep op verjaring geen stand.​

Wanneer er in zaken vóór 21 oktober 2022 beroep op verjaring is gedaan of wanneer een werkgever zich niet wenst te conformeren aan het convenant, kan advies worden aangevraagd aan het deskundigenpanel verjaring. Het deskundigenpanel verjaring is opgericht door het IAS om buiten de rechter om een oordeel te geven of de verjaring stand houdt. De werkwijze van het panel is vastgelegd in een protocol. ​Het deskundigenpanel heeft in twee zaken uitspraak gedaan. Deze zijn hieronder te lezen:
Uitspraak 5 februari 2019
Uitspraak 15 februari 2022

Het deskundigenpanel bestaat uit drie leden: mr. Chris Aarts, (oud) senior raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch; mr. Lydia Charlier, advocaat Beer Advocaten; mr. Theo Kremer, voormalig directeur Stichting Personenschade Instituut Verzekeraars en voormalig directeur Letselschaderaad a.i. De griffier is Marjan Boot. De leden van het deskundigenpanel zijn een autoriteit op het vakgebied en onpartijdig. Zij zijn benoemd door de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het IAS.​