Meeste asbestsubsidie ging naar boerenbedrijven

08-08-2019

In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel werden de afgelopen jaren de meeste asbestdaken verwijderd. Waarom daar? Omdat grote boerenbedrijven in agrarische gebieden de subsidiepot het beste konden vinden. Slechts de helft van de aanvragen kwam van particuliere woningbezitters. Bron: ad.nl, 13 juli 2019

Meer beleid tegen asbestblootstelling nodig

03-07-2019

Europese onderzoekers pleiten voor meer beleid om asbestblootstelling te voorkomen: meer verboden in landen waar het gebruik van asbest nog steeds toegestaan is, grootschalige campagnes om mensen bewust te maken van de risico’s, en meer subsidie voor onderzoek naar asbest en asbestverwijdering. Bron: Douglas, T. e.a. (2019)

Stappen naar risicogestuurd asbestbeleid

17-06-2019

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1. De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Bron: aedes.nl; asbestmagazine.nl, juni 2019

Nieuw plan van aanpak asbestsanering voor eind 2019

11-06-2019

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week afwees. De staatssecretaris stelt vast dat met het afwijzen van de wetswijziging het fundament onder het beleid rondom het saneren van asbestdaken is weggevallen. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen. Bron: groeneruimte.nl/Boerderij Vandaag, 6 juni 2019