Asbest brengt risico’s met zich mee. Voor het beheersen van deze risico’s in woningen of gebouwen kan een vastgoedkaart uitkomst bieden, aldus Joris Gribnau, technisch directeur van Shield Group, specialist in risicomanagement van onder meer asbest. Een vastgoedkaart kan in de vorm van een online register of database, waarin alle belangrijke gegevens over asbest in woningen en gebouwen kunnen worden samengevoegd en bijgehouden. Dit is een nieuwe vorm van asbestgegevensbeheer, die verder gaat dan de huidige (deel)registraties. Het kunnen inzien van asbestgegevens komt van pas in veel situaties in en rond woningen en gebouwen, bijvoorbeeld bij calamiteiten. In de vastgoedkaart leg je alle gegevens vast, die belangrijk zijn bij het voorkomen van asbestrisico’s. Je registreert óf er asbest aanwezig is in een woning of een gebouw, op welke locatie(s) en in welke hoeveelheid. Joris Gribnau vult aan: “Belangrijk is onder meer ook om welke soort asbest en asbesthoudende materialen het gaat en in welke conditie de materialen verkeren. Tezamen zijn deze gegevens bepalend voor de omvang van de asbestrisico’s en de benodigde maatregelen. Is er in het verleden een asbestinventarisatie uitgevoerd, dan zijn deze asbestgegevens daarin te vinden.” Bron: asbestenbouw.com, 20 mei 2015.