In een reactie op kamervragen over de risico’s van asbest op scholen antwoordt minister Cramer dat werkgevers volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatieanalyse (een zogeheten RI&E) uit te voeren om te bepalen welke risico’s er in de arbeidssituatie voor de werknemers zijn. Daar hoort een analyse van de risico’s van asbest bij. Mocht uit de RI&E blijken dat er risico’s bestaan, dan is de werkgever verplicht deze risico’s zo veel als mogelijk is weg te nemen. In het geval van asbest kan dit betekenen dat asbestsanering plaats moet vinden. Hiermee verdwijnen niet alleen de risico’s voor het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, maar ook voor de leerlingen. Volgens een schatting van TNO uit 1999 is het redelijk om te veronderstellen dat in ongeveer de helft van de schoolgebouwen van voor 1994 geen asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt aangegeven dat, voor zover er nog asbest aanwezig is, dit in de vorm van hechtgebonden asbestcement plaatmaterialen is. Wanneer dergelijke materialen niet worden bewerkt (boren, zagen enz.) zal geen blootstelling aan asbest optreden. Bron: ministerie van VROM, 25 april 2008: kamervragen met antwoord 2007-2008, nr. 2188, Tweede Kamer, document-id: KVR31802. Meer http://www.vrom.nl/