Gezien de nauwe samenhang tussen de TAS-regeling en de TNS-regeling (beide regelingen zijn complementair) moet in beide categorieen zaken dezelfde rechtsbescherming worden geboden. Dat is tot nu toe niet het geval omdat de rechtsgang in geval van bezwaarprocedures via verschillende instanties loopt. Inmiddels is een voorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten in behandeling (32 450, nr. 11), waarbij in artikel 15.50 van de Wet Milieubeheer de rechtsgang voor besluiten op grond van de TNS-regeling wordt aangepast aan de rechtsgang voor besluiten op grond van de TAS-regeling. Dit betekent dat de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken in eerste aanleg bevoegd zijn en de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep. Bron: rechtspraak.nl, 10 mei 2012, BW 5465.