De kans dat de bodemrechter een vordering tot schadevergoeding verjaard zal achten kan, vanwege te weinig informatie, nog niet beoordeeld worden, aldus de rechtbank Rotterdam. Dit op het verzoek tot een voorlopige voorziening van een timmerman met mesothelioom die stelt tussen 1953 en 1960 bij scheepswerf Verolme aan asbest te zijn blootgesteld.
In december 2007 werd bij de timmerman de diagnose mesothelioom gesteld. De man houdt Allianz, de verzekeraar van Verolme, aansprakelijk voor zijn materiele en immateriele schade. Allianz beroept zich op verjaring van de vordering. Gezien zijn sterk verkorte levensverwachting vroeg de man de rechter om een voorlopige voorziening. De rechtbank achtte evident dat de man er gezien zijn sterk verkorte levensverwachting belang bij heeft dat spoedig op zijn vordering wordt beslist. Afgezien van dat belang heeft de man echter geen feiten of omstandigheden aangevoerd die meebrengen dat hij er een zwaarwegend belang bij heeft dat hij spoedig over het gevorderde bedrag kan beschikken. De rechtbank constateert in dit verband dat de concreet gestelde schade grotendeels immateriele schade betreft, terwijl aan de man ter zake van deze schade reeds een bedrag van 17.050 euro bij wijze van voorschot is vergoed. Dit brengt mee dat aan het door Allianz gestelde restitutierisico in de belangenafweging relatief veel gewicht toekomt. Bron: Rechtspraak.nl, datum uitspraak:14 januari 2009.