In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Asscher dat er bij de leden van de Stichting van de Arbeid onvoldoende draagvlak is voor de oprichting van een expertisecentrum voor het verhalen van werkgerelateerde schade. Werkgevers zijn van mening dat het door PriceWaterhouseCoopers voorgestelde expertisecentrum niet aansluit op de omvang en aard van de problematiek. Verbetering van proces en uitvoering van bestaande instituten en procedures – mede ten dienste van een soepele rechtsgang – liggen voor de hand. Minister Asscher concludeert dat het onbevredigend is dat slachtoffers van beroepsziekten zo weinig kans maken op schadevergoeding. Hij wil daarom opnieuw nadenken over de problematiek en nagaan of er nog andere oplossingsrichtingen zijn die kunnen bijdragen aan een betere procesgang bij het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten. Nog voor het zomerreces zal de minister de Tweede Kamer over de mogelijkheden informeren. Bron: rijksoverheid.nl, 21 maart 2017