Asbest wordt niet alleen aangetroffen op wegen en erven, maar ook op andere plekken in de grond. In opdracht van het ministerie van VROM is daarom een asbestinventarisatie uitgevoerd in het kader van het “Landsdekkend Beeld Bodem”. Het doel van deze inventarisatie was het inzichtelijk maken waar de asbestindustrieën aanwezig zijn geweest. Daarnaast was de inventarisatie gericht op het ontwikkelen van een methode voor het opstellen van een asbestkansenkaart waarop de kans van aanwezigheid van asbest zichtbaar kan worden gemaakt. Op grond van de resultaten laat staatssecretaris Van Geel nader onderzoek uitvoeren naar de ernst en omvang van de potentiële asbestbodemverontreiniging bij die locaties die expliciet naar voren zijn gekomen uit de rapportage, te weten Van Gelder te Wormer, Forbo te Assendelft (en Coevorden) en Balamundi in Huizen. Bron: Ministerie van VROM: voortgang asbestdossier, 10 maart 2006, brief staatssecretaris Van Geel aan Tweede Kamer. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=16541.