Asbest werd tot 1994 veel gebruikt bij de bouw van huizen. De praktijk wijst uit dat bij verbouwingen en installatiewerkzaamheden in gebouwen nog steeds onvoorzichtig te werk wordt gegaan. Bewustwording, naleving van regelgeving en meldingsbereidheid bij betrokkenen is daarom zeer belangrijk. Om hier vorm aan te geven, voerde de Milieudienst IJmond in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, een onderzoek uit naar hoe bestuurlijk toezicht op korte termijn nalevingsgedrag van installatiebedrijven in relatie tot het bewerken van asbesthoudende materialen kan veranderen. De resultaten geven aan dat er bij installatiebedrijven in het algemeen te weinig kennis over asbest is, noch behoefte aan informatie over de stof. Financien bepalen of wel of niet wordt gesaneerd, er wordt weinig controle op werkzaamheden ervaren en onverantwoord omgegaan met afval waardoor ook elders nieuwe besmettingen kunnen ontstaan. Bron: nieuwsbank.nl, 11 juli 2013.