Voor de beoordeling van blootstellingsrisico’s voor gebruikers en derden aan asbest in en rondom gebouwen en objecten, is een nieuwe norm opgesteld: NEN 2991. Met deze norm is het mogelijk de risico’s van blootstelling aan asbest voor gebruikers en derden objectief te beoordelen. Afwijkende saneringsadviezen in vergelijkbare situaties zijn daarmee van de baan. Volgens het centrum van normalisatie NEN geeft de nieuwe norm antwoord op drie vragen: hoe groot de risico’s zijn die samenhangen met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in onder meer bestaande gebouwen, hoe deze risico’s moeten worden beoordeeld en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s te beperken. Verder geeft de norm aan waaraan een asbestbeheersplan moet voldoen en op welk moment dit moet worden opgesteld. Bron: nen.nl, arbouw.nl, 23/25 augustus 2005. Meer http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=206211