In een artikel op asbest en bouw.com wordt vanuit het oogpunt van eigenaren van gebouwen en opdrachtgevers een aantal kritische noten geplaatst bij het onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van SZW is uitgevoerd waarbij de (meer)kosten als gevolg van de verlaging van de asbestgrenswaarden en de herziene NEN 2990 zijn gekwantificeerd. Conclusie is dat de onderbouwing en daarmee ook de uitkomsten van het onderzoek, verricht door bureau Panteia sterk in twijfel kunnen worden getrokken. Een meer reele inschatting zal een aanzienlijke impact hebben op het prijsniveau van de saneringswerkzaamheden. Voor vastgoedeigenaren en woningcorporaties zal dit betekenen dat zij na invoering van de verlaging van de grenswaarden, met hetzelfde budget veel minder saneringen kunnen uitvoeren. Dit zal resulteren, zolang er geen toereikend budget vrijgemaakt kan worden, in uitstel van asbestsaneringen en de daarmee samenhangende renovatieprojecten. Dit zal indirect, ook landelijk, een economisch gevolg hebben. In de praktijk zal het ook tot gevolg hebben dat huurders en/of bewoners vaker zullen worden aangezet om zelf de asbest te saneren. Dit zal vervolgens weer ongecontroleerde saneringen in de hand werken. Bron: asbestenbouw.com, Jan Horyon, april 2014.