Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2011 weer meer aanvragen in behandeling genomen dan in voorafgaande jaren. In 2011 554 aanvragen, in 2010 544 en in 2009 526. Dat meldt het jaarverslag over 2011 (zie www.ias.nl). In totaal heeft het IAS sinds de start in 2000 5256 aanvragen in behandeling genomen. De groep bestaat voor verreweg het grootste deel (90%) uit mannen. Bijna driekwart is op het moment van aanvraag boven de 65 jaar. 80% is als werknemer aan asbest blootgesteld. Meest voorkomende sectoren zijn de bouwnijverheid, inclusief installatiebranche en de industrie. Er is sprake van onderaanmelding door vrouwen. Van de bemiddelbare groep ontvangt meer dan de helft een schadevergoeding van minimaal € 58.000 en de rest een tegemoetkoming van € 18.000.
IAS Monitor: Kerncijfers over asbest en mesothelioom
2011 is een belangrijk jaar geweest voor de kennisontwikkeling over de asbestsituatie in Nederland. In nauwe samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) is in 2011 de databank van het IAS flink uitgebreid met kerncijfers over asbest en mesothelioom. De onderzoeksgegevens zijn via de website van het IAS (www.ias.nl) onder de noemer IAS Monitor voor iedereen beschikbaar. Hieronder een overzicht van enkele belangrijke gegevens:

•In Nederland krijgen momenteel jaarlijks ca. 500 mensen (merendeels man) de diagnose mesothelioom.
•Asbestgebruik was in Nederland in het midden van de jaren 70 het grootst.
•Nederland staat tweede op de wereldranglijst van het aantal mensen dat jaarlijks aan mesothelioom overlijdt.
•Bijna driekwart van de mesothelioompatiënten is op het moment van diagnose boven de 65. •De diagnose mesothelioom wordt op steeds hogere leeftijd gesteld.
•De meeste mesothelioompatiënten wonen in Zuid-Holland.
•Mesothelioom ontstaat m.n. in het longvlies, bij 6% van de mannen en 11% van de vrouwen in het buikvlies.
•25% van de mesothelioompatiënten overlijdt binnen drie maanden na diagnose, 67,5% binnen een jaar.
•Het aantal aanvragen voor een financiële tegemoetkoming is tussen 2000 en 2010 sterk toegenomen.
•80% van de aanvragers is als werknemer met asbest in aanraking geweest.
•Er is sprake van onderaanmelding door vrouwen met mesothelioom.
•Vrouwen zijn jonger bij aanmelding dan mannen en vallen voor het grootste deel onder de TNS-regeling.
•Asbestblootstelling vond vooral plaats in de bouwnijverheid/installatiebouw en in de industrie. •Er is een verschuiving van asbestblootstelling in de scheepsbouw en transport te water naar bouwnijverheid .
•Meest risicovolle asbestberoepen: timmerman en monteur.
•Timmermannen krijgen op jongere leeftijd mesothelioom dan andere beroepsgroepen.