Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2008 601 aanvragen van asbestslachtoffers in behandeling genomen. Dit aantal was flink hoger dan in 2007. De invoering van de TNS-regeling was de belangrijkste oorzaak van deze toename.
Tot 1 december 2007 konden alleen werknemers of huisgenoten met de ziekte mesothelioom aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de overheid, sinds die datum in principe alle mesothelioomslachtoffers. Daarnaast is sinds 2007 sprake van een algehele toename van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Sinds de invoering van de regeling TAS in 2000 en de regeling TNS in december 2007 hebben 2044 slachtoffers na positief advies van het IAS een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering (17.050 euro in 2008). De groep bestaat vrijwel geheel uit mannen (96%) met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Van de in 2008 afgewikkelde bemiddelingen voor werknemers of huisgenoten resulteerde 64% in volledige schadevergoeding voor de aanvrager (55.163 euro in 2008).

Klanten zijn tevreden
De dienstverlening van het IAS werd in 2008 goed gewaardeerd door de aanvragers. Dit kan geconcludeerd worden uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2008 werd gehouden. Die mening heeft ook mevrouw Busteros die voor het jaarverslag geïnterviewd werd: "een snelle en discrete procedure, zodat het je als slachtoffer allemaal niet teveel energie kost."
Ook de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de TAS- en TNS-regeling zijn positief. Minister Cramer van VROM schreef aan de Tweede Kamer dat de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) goed verloopt en in een behoefte voorziet. In een interview in het jaarverslag complimenteert Minister Donner het IAS met haar voortrekkersrol, die ook in het buitenland als zodanig wordt herkend. Zijn ministerie van SZW stond aan de wieg van het IAS.

Onderzoek op medisch en juridisch terrein
Op initiatief van het IAS is in 2008 een uitgebreid onderzoeksprogramma voorbereid en opgestart. Dit programma omvat de ontwikkeling van een monitor mesotheliomen op basis van cijfers uit landelijke databanken (CBS, NKR) en het breed opgezette Medisch Onderzoeksprogramma IAS (MOPI) waarin de relatie tussen asbest en kanker nader wordt onderzocht.
Op juridisch terrein werd in het najaar van 2008 opdracht gegeven aan een commissie bestaande uit de hoogleraren Hijma, Hartlief en Snijders om te komen met richtlijnen inzake verjaring en stelplicht/bewijslast. In het verslag geven Professor Moons en Professor Hijma, de twee verantwoordelijken voor respectievelijk het medische en juridische programma, hun visie op dit onderzoek.

IAS-publicatie 2009/1, IAS jaarverslag 2008. Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, mei 2009, 48 pag. Meer informatie bij het secretariaat: Postbus 90405 – 2509 LK Den Haag – 0703499754. Email: secrias@ias.nl of de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl

Download jaarverslag 2008

INSTITUUT ASBESTSLACHTOFFERS (IAS)
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het IAS is daarvoor in 1999 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie vindt u op de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl.