Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dit heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Tot 1 december konden alleen werknemers met mesothelioom in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via de TAS-regeling. Sinds de invoering van deze regeling in 2000 hebben 1626 slachtoffers na positief advies van het IAS een vergoeding ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar.

Veel informatie over asbest en gezondheid

Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf geeft het verslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews: onder andere met minister Cramer van VROM over de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Epidemioloog Burdorf verwacht dat het aantal slachtoffers voorlopig nog niet zal dalen. TNO-onderzoeker Jan Tempelman vraagt aandacht voor de problematiek van van slecht gesaneerde gebouwen. Advocate Lydia Charlier meent dat het IAS-convenant dat 10 jaar geleden tot stand gekomen is, aan herbezinning toe is. Verder gesprekken met bestuursleden van het IAS: Rob van der Heijden, de nieuwe voorzitter en Bas de Mol, hoogleraar cardio thoracale chirurgie, die zijn visie geeft op de medische ontwikkelingen bij de ziekte mesothelioom.

IAS-publicatie 2008/1, IAS jaarverslag 2007. Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, april 2008, 48 pag. Meer informatie: via het secretariaat Postbus 90405 – 2509 LK Den Haag – 070-3499754. Email: secrias@ser.nl of de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl.

Download Jaarverslag IAS 2007

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het IAS is daarvoor in 1999 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie vindt u op de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl