De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en bevestigt daarmee het arrest van Hof Den Haag dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. “Gesteld noch gebleken is dat de Arbeidsinspectie in de relevante periode meldingen heeft ontvangen over overtredingen van het asbestverbod bij Zalco. Gelet op het voorgaande, en voorts gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling dat de Staat wegens (algemeen of concreet) toezichtsfalen onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, worden verworpen. Van een jegens [eiser] onrechtmatige schending van een waarschuwingsplicht van de Staat is evenmin sprake.” Bron: rechtspraak.nl, 2 juni 2017; Hoge Raad ECLI:NL:HR:2017:987, 24 februari 2017