In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Krom van SZW dat onderzoek van de Arbeidsinspectie bevestigt dat de certificerende en keurende instellingen op het gebied van asbest belangrijke tekortkomingen laten zien. Het gaat om tekortkomingen op het gebied van: het voorkomen van belangenverstrengeling tussen asbestverwijderaars en asbestinventarisatiebedrijven, kwaliteit van de certificering en de aanpak van bedrijven die zich niet aan de voorschriften houden. In de lopende stelselherziening van het certificatiestelsel van SZW worden deze tekortkomingen, volgens de staatssecretaris opgelost. Bron: Brief aan de Tweede Kamer, d.d. 25 november 2010, 25 883, nr. 177.