In juni 2011 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen die nadere richting geven aan de invulling en begrenzing van de werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW) (HR 24 juni 2011, Dombrowski/ V.O.F. Hulsing-Huppermans; HR 10 juni 2011, Boock/Heisterkamp Transport). Beide arresten passen in het juridisch stelsel van artikel 7:658 BW zoals zich dat in wet en rechtspraak heeft ontwikkeld. De vergaande zorgplicht voor de werkgever ten aanzien van het voorkomen van ongevallen die dit artikel schept, kent haar begrenzing. Nog altijd is het uitgangspunt dat sprake is van schuldaansprakelijkheid en niet risicoaansprakelijkheid. Daarnaast wordt een bepaalde mate van eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn veiligheid aanvaard, bijvoorbeeld met betrekking tot de plicht door de werkgever verstrekte veiligheidsinstructies en veiligheidsmiddelen na te leven. Voorwaarde daarbij is wel dat de werkgever strikte gedragsnormen ten aanzien van de naleving van het toezicht op veiligheidsmiddelen in acht heeft genomen en hij ook een bedrijfscultuur heeft gecreëerd in deze geest. Bron: Pans, E. (2011).