IAS Monitor mesothelioom geactualiseerd

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2014 (NKR) en een deel van de IAS-cijfers over 2015. Te zien is dat in Nederland het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt stabiel is op ruim 500. Daarvan is bijna 90% man en meer dan 80% boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is blootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte. Als naar de ontwikkeling in de kenmerken van slachtoffers gekeken wordt, vallen de volgende zaken op. 

Ontwikkeling in kenmerken asbestslachtoffers met mesothelioom
Als nader naar de ontwikkeling gekeken wordt, vallen de volgende 5 punten op.

 1. Aantal: Het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom ligt al sinds 2005 rond de 500 per jaar. Als we de periode 1989-2013 nader bekijken zien we dat zien we dat tot 2005 sprake is van een stijging in absolute aantallen van 274 in 1982 tot 502 in 2005. Daarna stabiliseert dit aantal zich jaarlijks rond 500. De incidentie (aantal per miljoen inwoners) neemt sinds 2010 bij de mannen af.
   
 2. De gemiddelde leeftijd waarop mensen de ziekte mesothelioom krijgen neemt toe. De stijging zit vooral in het aandeel 65- tot 84-jarigen. Het gaat hier om een trend die al jaren aanhoudt. Een mogelijke verklaring is dat mensen in het algemeen ouder worden. Ook kan een reden liggen in dat het steeds langer duurt voordat mensen ziek worden (latentietijd), onder invloed van beperkingen in gebruik (omvang) en toepassing (soort werk en product). Mogelijk is de latentietijd langer naarmate de blootstelling minder intensief is geweest en omgekeerd. De latentietijd is van de mensen in de databank van het IAS is inmiddels meer dan 50 jaar.
 3. Regionale spreiding. Tegen de landelijke trend in neemt de incidentie in Friesland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe toe. De incidentie in Zeeland en Zuid Holland neemt af ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met het sluiten van de meeste scheepswerven in de jaren zeventig. Veel (oud-)werknemers met mesothelioom zijn inmiddels overleden. De meer landelijke toepassing van asbest in de latere jaren van de vorige eeuw vertaalt zich ook in een grotere incidentie in de andere regio’s.
   
 4. Overleving. Al jaren lang is te zien dat een kwart van de patiënten binnen drie maanden na diagnose overlijdt en tweederde binnen een jaar. Dit ondanks wereldwijd medisch onderzoek naar het ontstaan en behandeling van mesothelioom. 
   
 5. Vrouwen. Het aandeel jongere (65 min) mesothelioompatiënten is onder de vrouwen hoger dan onder de mannen. Een verklaring is dat vrouwen gemiddeld jonger zijn als de diagnose wordt gesteld. Ze hebben ook naar verhouding minder in specifieke asbestrisicoberoepen gewerkt. Om deze reden komen vrouwen vaker voor in de TNS-regeling dan in de TAS-regeling.

 Simone Aarendonk, september 2016

 Bron: IAS Monitor

 •