Eind december meldde de Arbeidsinspectie dat het werken met asbest (o.a. sanering, verwijdering) vaak nog steeds niet veilig gebeurt. De SP vraagt staatssecretaris De Krom (SZW) naar de capaciteit die de overheid beschikbaar heeft om toezicht op de asbestsanering te houden. De staatssecretaris antwoordt dat sinds 1 januari 2012 de inspecties met betrekking tot de asbest(sanerings)bedrijven door een apart inspectieteam Asbest worden uitgevoerd, waardoor expertise wordt gebundeld. Daarvoor is 10 fte beschikbaar. Naast de inspecties van het asbestinspectieteam vinden er in 2012 inspecties plaats ten aanzien van verontreinigde grond waarbij verontreiniging door asbest ook aan de orde is. Verder houdt de Inspectie SZW toezicht op certificerende instellingen. Naast inspecties en toezicht is in 2012 structureel 2500 uur gereserveerd voor zogeheten reactieve onderzoeken onderzoeken naar aanleiding van signalen van misstanden bij certificerende instellingen. Bron: brief staatssecretaris De Krom d.d. 7 februari 2012, rijksoverheid.nl .