De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de (niet meer bestaande) scheepswerf Verolme tekort is geschoten in de op haar op grond van destijds artikel 7A:1638x BW en thans artikel 7:658 BW rustende zorgplicht. De aansprakelijkheidsverzekeraar is daardoor jegens de nabestaande van een voormalig werknemer schadeplichtig geworden. De werknemer was als timmerman in de periode 1953-1960 tijdens zijn werk bij de scheepswerf aan asbest blootgesteld. De werkgever heeft geen veiligheidsmaatregelen getroffen met het oog op de toen bekende gevaren van blootstelling aan asbest(stof) waardoor de kans op de (destijds nog niet bekende) asbestziekte mesothelioom vergroot is. Na afweging van de gezichtspunten (arrest Van Hese/ De Schelde d.d. 28 april 2000) oordeelt de rechter dat toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bron: Rechtbank Rotterdam 26 mei 2010, LJN BN0602.