Wat is bemiddeling door het IAS en hoe werkt het?

Deelname bemiddeling is niet verplicht
Wanneer er aanwijzingen zijn dat een slachtoffer mogelijk ziek is geworden door asbestblootstelling op het werk, biedt het IAS de mogelijkheid om tussen het asbestslachtoffer en de (ex)werkgever over een schadevergoeding te bemiddelen. Doel van de bemiddeling is dat beide partijen op vrijwillige basis samen tot een oplossing komen waardoor een langdurige en kostbare gerechtelijke procedure kan worden vermeden. Bemiddeling is alleen mogelijk als het asbestslachtoffer en de (ex)werkgever daar allebei vrijwillig aan meewerken. Beide partijen kunnen ja of nee zeggen tegen het bemiddelingsaanbod van het IAS.

Transparantie over blootstelling
Bemiddeling door het IAS is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het IAS vraagt aan beide partijen alle beschikbare informatie te delen die kan bijdragen aan een correcte vaststelling van de totale asbestblootstelling die het slachtoffer gedurende zijn leven heeft ondergaan. Alle verstrekte informatie wordt door het IAS met beide partijen gedeeld zodat beide partijen kennis kunnen nemen van alle beschikbare informatie over de mogelijke asbestblootstelling.

Gelijk speelveld
In de bemiddeling wordt gestreefd naar een gelijk speelveld tussen asbestslachtoffers en werkgevers. De bemiddeling gaat uit van het idee dat het asbestslachtoffer een redelijke kans moet krijgen om zijn kant van het verhaal naar voren te brengen, zodat hij een gelijkwaardige positie krijgt met de (ex)werkgever. Er moet sprake zijn van een evenwicht, een balans, in met name juridische kennis. Het IAS beoordeelt de informatie die werkgever en slachtoffer hebben verstrekt. De beoordeling van het IAS leidt vervolgens tot een voorlopige conclusie over de aansprakelijkheid. Een mogelijke uitkomst is dat het IAS op grond van de huidige jurisprudentie concludeert dat de werkgever de schade moet vergoeden. Het is ook mogelijk dat het IAS concludeert dat er onvoldoende bewijs is dat de werkgever aansprakelijk is.

Aantonen blootstelling aan asbest vormt vaak een probleem
De meest voorkomende reden dat bemiddeling niet leidt tot erkenning van aansprakelijkheid is problemen bij het vaststellen van asbestblootstelling. De eisen die door (ex)werkgevers aan het bewijs van asbestblootstelling worden gesteld, verschillen per geval. Sommige werkgevers verlangen dat de blootstelling ten minste door één getuige wordt bevestigd. Andere werkgevers vinden de enkele verklaring van het slachtoffer in sommige gevallen al voldoende voor het erkennen van aansprakelijkheid. Met name als het slachtoffer gedetailleerd kan verklaren wanneer en bij welke werkzaamheden hij is blootgesteld, wordt niet altijd aanvullend bewijs verlangd. Omdat blootstelling aan asbest voor een werknemer vaak moeilijk is aan te tonen, bestaat bij sommige werkgevers bereidheid om maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen door ook zonder bewijs het slachtoffer te compenseren.

Bij de afronding zijn er drie verschillende bemiddelingsuitkomsten mogelijk:

  1. De (ex)werkgever erkent aansprakelijkheid en betaalt een schadevergoeding aan het slachtoffer.
  2. De tijdens de bemiddeling beschikbare informatie is ontoereikend om aansprakelijkheid van de (ex)werkgever te onderbouwen.
  3. Het IAS acht de (ex)werkgever aansprakelijk, maar de aansprakelijkheid wordt door de (ex)werkgever niet erkend.

Wanneer partijen het in de bemiddeling niet met elkaar eens zijn geworden of wanneer de werkgever bemiddeling weigert, kan het asbestslachtoffer alsnog een belangenbehartiger in de arm nemen om zich te laten adviseren over de mogelijkheden om een rechtszaak te beginnen.

Uiteraard hebben asbestslachtoffers ook de mogelijkheid om de stap van bemiddeling via het IAS over te slaan en gelijk een advocaat in te schakelen. De slachtoffers die daarvoor kiezen, hebben daar vaak goede redenen voor. Voor asbestslachtoffers die de gang naar de rechter in eerste instantie willen vermijden, biedt bemiddeling echter een goed alternatief om in een gestructureerde procedure met behulp van het IAS eerst de mogelijkheden voor een schikking te onderzoeken.   

Job Voss
Juridisch beleidsmedewerker IAS
j.voss@ias.nl
Juli 2024