Vergelijking cijfers mesothelioom in Australie, Groot Brittannie en Nederland

In deze nieuwsbrief vindt u berichten over de onlangs verschenen mesothelioomcijfers in Australië en Groot Brittannië. De IAS Monitor laat zien dat Australië, Groot Brittannië en Nederland wereldwijd tot de landen met de hoogste mesothelioomincidentie behoren. Een nadere vergelijking van de meest recente cijfers laat zien dat de demografische kenmerken van patiënten in de drie landen ook grotendeels overeenkomen.

In het jaarverslag 2013 van het IAS wordt een impressie gegeven van het aantal mesothelioom-sterfgevallen (per miljoen inwoners per jaar) wereldwijd. Te zien is dat de sterfte in Groot-Brittannië, Nederland en Australië bijzonder hoog is (zie figuur hieronder). Dit ook in vergelijking met de omringende landen. Onduidelijk is wel hoe betrouwbaar de registratie is in de verschillende landen. Veel landen ontbreken zelfs helemaal in de cijfers, ook grote asbestproducenten en gebruikers in Rusland, China, Brazilië en India.

Overledenen per miljoen per jaar

Onderstaande tabel laat zien dat de aantallen in Groot Brittannië verhoudingsgewijs groter zijn dan in Nederland en Australië. De demografische kenmerken van mesothelioompatiënten in Nederland, Groot Brittannië en Australië komen grotendeels overeen. Het gaat in alle landen voor meer dan 80% over mannen en driekwart of meer is boven de 65 op het moment dat men ziek wordt. Het percentage mannen boven de 65 is in Nederland wel duidelijk lager dan in Groot Brittannië en Australië.

Vergelijking Nederland* Groot Brittannie** Australie***
Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Aantal 2012 447 75 522 2126 409 2535 465 110 575
100.000 inw. 4,1 0,6 2,2 6,5 1,3 Nb 3,9 0,8 2,2
% man/vrouw 86% 14% 84% 16% 81% 19%
% 65+ 74% 72% 74% 84% 83% 84% 82% 72% 80%

Tabel: vergelijking aantallen mesothelioom in Nederland, Groot Brittannie en Australie. De cijfers per 100.000 inwoners, man/vrouw verdeling en 65 plus zijn voor Nederland en Australie over 2012, voor Groot Brittannie over 2011. Nb= niet bekend . * IAS Monitor 2014: incidentie mesothelioom in 2012 volgens Nederlandse Kankerregistratie
** Health and Safety Executive, juli 2014 ; sterfte mesothelioom in 2012/2011;
***Australian Mesothelioma Register, 26 augustus 2014

Hoe problematisch een vergelijking tussen Groot-Brittannië, Nederland en Australië ook is (o.a. definities en registratiemomenten verschillen) valt vooral het relatief grote aantal slachtoffers op in Groot Brittannië. Een oorzaak zou kunnen zijn dat in Groot-Brittannië naar verhouding veel meer asbestvezels zijn verbruikt. Ten gevolge hiervan zijn in de eerste 10 jaar van deze eeuw in Groot-Brittannie 22.471 mensen aan mesothelioom overleden. In Nederland waren over deze periode 4.663 mesothelioomslachtoffers te betreuren.**** Treurige aantallen.

Simone Aarendonk
September 2014

**** British Asbestos Newsletter winter 13-14.