Interview met Simone Artz, hoofd uitvoering ISBG

Vanaf de volgende editie in maart 2023 zal het IAS de periodieke nieuwsbrief samen met het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke Stoffen uitbrengen. Dit nieuwe instituut geeft per 1 januari 2023 uitvoering aan de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). U leest in de nieuwe opzet van de nieuwsbrief voortaan dus berichten van beide instituten. 

Het IAS en ISBG lijken op het eerste oog aparte entiteiten, maar delen dezelfde etage aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag en zullen op veel terreinen nauw gaan samenwerken. ‘We zijn formeel een zelfstandige organisatie, maar we zitten in de structuur van het IAS’, zegt hoofd uitvoering Simone Artz. ‘Medewerkers die er al waren voor het IAS verrichten soortgelijke werkzaamheden nu ook voor het ISBG, van de bureausecretaris tot de juridisch beleidsmedewerker en zelfs de directeur, die nu dus leiding geeft aan beide instituten. Het lijdt geen twijfel dat we bij de uitvoering van de nieuwe regeling profijt zullen hebben van de jarenlange ervaring van het IAS.’

Regeling voor drie beroepsziekten
Op grond van de TSB kunnen (oud-)werknemers of zelfstandigen met longkanker door asbest, allergische beroepsastma en de ‘schildersziekte’ CSE in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het ISBG werd in 2022 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers en het Verbond van Verzekeraars en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op de tegemoetkoming. Dit advies is gebaseerd op de beoordeling van de medische gegevens door het Deskundigenpanel. Dit panel wordt ondersteund door Bureau Lexces. Het is de verwachting dat in de toekomst meer beroepsziekten onder de regeling zullen vallen. Hierover adviseert de Adviescommissie Lijst Beroepsziekten aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere taken van het ISBG zijn voorlichting en verspreiding van kennis op het gebied van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. De gezamenlijke nieuwsbrief is daarin volgens Artz een logische keuze. ‘We hebben zoveel gemeenschappelijke onderwerpen dat het efficiënter is om er één nieuwsbrief van te maken, met berichten over de beroepsziekten waar het bij onze organisaties om gaat. Daarnaast zullen we als ISBG de longartsen, patiëntenverenigingen en sectoren benaderen om de regeling bekend te maken, zoals het IAS dat doet voor de regeling voor asbestslachtoffers. Dat doen we niet met grote publiciteitscampagnes, maar heel gericht naar de doelgroepen die direct of indirect met de TSB te maken hebben.’

Snelheid en transparantie
Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen om de regeling vanaf de start direct goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren. ‘We hebben een nieuwe website en een dossier-volgsysteem ontwikkeld en Lexces heeft toetsingskaders opgesteld. Deze zullen worden gebruikt om te beoordelen of er bij mensen daadwerkelijk sprake is van een beroepsziekte. De keuzes daarin hebben ook gevolgen voor onze werkwijze. Zo moeten onze huisbezoekers de punten uit die toetsingskaders bij de mensen gaan opvragen. We leggen in nauwe samenwerking met Lexces en de SVB de laatste hand aan het gereed maken van de uitvoering per 1 januari 2023.’

Vanaf die datum staan de aanmeldingsformulieren op de website en kunnen mensen de aanvraag voor de tegemoetkoming doen. Het ISBG heeft tot doel een vlotte afhandeling van de aanvragen en daarover helder te communiceren. Artz: ‘Snelheid en transparantie behoren tot onze kernwaarden. Mensen die zich aanmelden zijn vaak al lang ziek en hebben een hele lijdensweg achter de rug. Ze zijn er niet bij gebaat om lang te wachten, maar willen snel weten of ze voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Daarmee volgen we de lijn van het IAS, die door zijn betrokken aanpak altijd hoog heeft gescoord in de klanttevredenheid. En net als bij de regeling voor asbestslachtoffers kunnen mensen door de TSB nu eindelijk maatschappelijke erkenning krijgen voor hun ziekte, zonder nodeloos juridische procedures in te hoeven gaan. Dat is heel waardevol.’

Dennis Derksen
December 2022