Uitvoering regeling TSB in volle gang

Mensen die lijden aan CSE (‘de schilderziekte’), allergisch beroepsastma of longkanker door asbest als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen, hebben mogelijk recht op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Het ISBG adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op deze tegemoetkoming, op grond van de regeling TSB. Hiervoor werkt het ISBG samen met deskundigenpanels die worden ondersteund door Bureau Lexces.

Tot aan de peildatum van 25 september 2023 hebben 367 mensen een aanvraag voor de tegemoetkoming ingediend. Voor 78 aanvragers is een besluit genomen over het toekennen van de tegemoetkoming. Voor 147 mensen loopt de aanvraagprocedure momenteel. 23 mensen hebben de tegemoetkoming inmiddels ontvangen.

Tot aan de peildatum van 25 september 2023 hebben 367 mensen een aanvraag voor de TSB ingediend: 189 mensen met allergisch beroepsastma, 103 mensen met CSE en 75 mensen met longkanker door asbest.

Van het totale aantal aanmeldingen heeft circa 30 procent niet geresulteerd in een procedure. Hierbij is gebleken dat de aanvragers niet één van de ziekten hebben die onder de regeling vallen, of nog niet beschikken over een diagnose. In dit laatste geval vraagt het ISBG om de diagnose alsnog vast te laten stellen, zodat een zo compleet mogelijk dossier bij het betreffende deskundigenpanel kan worden aangeleverd.

TSB in de media
De TSB vormt een blijk van erkenning en teken van betrokkenheid van de samenleving bij het leed van mensen met een beroepsziekte. Wie mogelijk recht heeft op de tegemoetkoming, moet in staat zijn deze aan te vragen. Het ISBG wil daarom zoveel mogelijk bekendheid geven aan de regeling. Dat gebeurt via patiëntenverenigingen zoals Stichting OPS, de website www.isbg.nl en door folders te sturen naar de longartsen in ons land. Daarnaast levert het ISBG nieuwsberichten aan bij andere organisaties. Langs die weg is de regeling bekendgemaakt via websites en nieuwsbrieven van het FNV en CNV, Zelfstandigen Bouw, de Long Alliantie Nederlanden AstmaVereniging Nederland/Davos. Ook is over de TSB bericht door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en het NRC. Het ISBG dankt alle organisaties heel hartelijk voor de aandacht die zij aan de TSB geven. Het ISBG zal op dezelfde weg doorgaan om de aandacht voor de regeling vast te houden.

Een greep uit de nieuwsberichten
Compensatie als je lijdt aan een stoffengerelateerde beroepsziekte – Nieuws – Sector Banken | CNV Vakmensen
Maak gebruik van de compensatie voor mensen met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen | NVAB (nvab-online.nl)
Compensatie voor mensen met een stoffengerelateerde beroepsziekte – Long Alliantie Nederland
‘Lang heb ik ermee rondgelopen dat ik zo weinig begrip kreeg’ – Darnell Ramnath – VND (nederland-davos.nl)
Uitkeringsregeling voor slachtoffers gevaarlijke stoffen | Zelfstandigen Bouw

Meer weten?
Wilt u meer weten over de TSB? Of wilt u een aanvraag doen? Kijk dan op de website van het ISBG. Hier staat een eenvoudig stappenplan om snel te achterhalen of u recht heeft op de tegemoetkoming.

Dennis Derksen
Oktober 2023