TSB-regeling van start

Het was een wat grijze, onbestemde dag. Een nieuwe werkdag begon, in alweer een nieuw kalenderjaar. Niets bijzonders. Dat gold voor de meeste mensen, maar niet voor iedereen. Voor enkelen was deze 2 januari 2023 juist een héél bijzondere werkdag. Dat waren de medewerkers belast met de uitvoering van de TSB-regeling.
Om het historisch belang van 2 januari te schetsen moeten we terug in de geschiedenis. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt er aandacht gevraagd voor het lot van mensen met een beroepsziekte. Dat mensen ziek worden of zelfs komen te overlijden als gevolg van hun werk is erg triest. Daar komt nog bij dat er geen voorziening is waar deze mensen terechtkunnen. Anders dan in het buitenland bestaan er in Nederland geen regelingen die zorgen voor compensatie of hulp bij het verkrijgen van een vorm van financiële erkenning. De enige uitzondering zijn de regelingen voor slachtoffers met de asbestziekten mesothelioom en asbestose en (sinds 2020) slachtoffers met de schildersziekte CSE.|
De afgelopen decennia verdween een wetsvoorstel over dit onderwerp in de prullenbak en kregen adviesaanvragen bij de SER geen meerderheid. Het is de verdienste van een commissie onder voorzitterschap van Ton Heerts dat er een doorbraak kwam. In 2020 adviseerde deze commissie om een tegemoetkoming van de overheid te verstrekken aan mensen met een ernstige beroepsziekte door gevaarlijke stoffen. Toenmalig staatssecretaris van Ark (SZW) besloot dit advies op te volgen. Zo is een nieuwe regeling geboren.
Op 1 januari werd de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van kracht. Vooralsnog geldt deze regeling voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE. Binnen afzienbare tijd zal deze lijst worden aangevuld.

En zo komt het dat op 2 januari deze heel bijzondere werkdag begon. Naast historisch was het ook buitengewoon spannend. Hoeveel mensen gaan zich melden? Weet men het ISBG te vinden? En blijft het ICT-systeem zonder storingen?
Aan het eind van deze eerste werkdag werd er opgelucht ademgehaald. Behoudens een klein technisch probleem en een enkele lastige vraag waren de uitvoeringsmedewerkers de dag zonder kleerscheuren doorgekomen. Men kon tevreden naar huis…
Inmiddels zijn we enkele maanden verder met de uitvoering van de TSB-regeling. We kunnen de balans opmaken van de eerste vier maanden. Dat gebeurt op 28 april op een FNV bijeenkomst ter gelegenheid van ‘Workers’ Memorial Day’. De balans is grotendeels positief, hoewel ook duidelijk is dat de uitvoering van de regeling nog in ontwikkeling is. Het streven is dat aanvragers in de toekomst sneller vernemen of ze al dan niet een tegemoetkoming ontvangen.
De TSB-regeling gaat over het geven van erkenning aan slachtoffers met een beroepsziekte. Maar ook is van belang dat er geen nieuwe slachtoffers met beroepsziekten bij komen. Ook daar heeft de commissie Heerts over geadviseerd en dat heeft geleid tot het samenwerkingsverband Lexces.
Voor direct betrokkenen en geïnteresseerden over de situatie van slachtoffers met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat er goede informatie komt. De nauw samenwerkende instituten ISBG en het IAS geven daartoe een gezamenlijke nieuwsbrief uit. Voor u ligt het eerste resultaat.

Ik hoop van harte dat de ‘ISBG-IAS Nieuwsbrief’ aan uw verwachtingen voldoet!

Jan Warning
Directeur IAS en ISBG
j.warning@ias.nl

April 2023