Resultaten nadere verdieping Asbestregister

Wanneer iemand aan asbest is blootgesteld, is het verstandig om uit voorzorg een dossier aan te leggen van de blootstelling. Als men later onverhoopt ziek wordt bestaat namelijk de kans dat men niet meer alle bewijzen over de omstandigheden rond de blootstelling paraat heeft. In 2018 heeft het IAS voor dit doel het Asbestregister beschikbaar gesteld (www.asbestregister.nl).

Inmiddels bevat het register 1234 registraties. In opdracht van het IAS heeft TNO het gebruik van het register nader geanalyseerd aan de hand van de volgende vragen:
• Welke trend valt er op basis van de meldingen in het asbestregister waar te nemen in blootstelling aan asbest?
Zijn de meldingen voldoende goed gedocumenteerd om op termijn te kunnen dienen voor schadeafhandeling (mocht iemand onverhoopt ziek worden)?
• Wijkt deze trend af van andere informatiebronnen?
• Zijn er verschillen in resultaten met andere initiatieven om asbestblootstelling te registreren, bijvoorbeeld in Australië?
• Zijn er aanbevelingen om het gebruik van het asbestregister te bevorderen?

De onderzoekers rapporteren dat het aantal nieuwe registraties sinds 2019 sterk is afgenomen. De informatie over blootstellingen in het register is vaak onvolledig, wat de kwaliteit en bruikbaarheid beperkt. Als men de hoogte van de blootstelling wil bepalen aan de hand van een blootstellingsmodel, moet er een aanvullende vraag worden toegevoegd over de activiteiten die hebben bijgedragen aan de blootstelling.
In vergelijking met soortgelijke initiatieven in Australië en Nieuw-Zeeland bevat het Asbestregister veel meer details, vooral gericht op bewijs en aansprakelijkheid.

In algemene zin lijkt het Asbestregister voldoende en de juiste informatie uit te vragen. Aanbevelingen voor verbetering richten zich op het voorkomen van het overslaan van vragen tijdens registratie. Een gebruikersonderzoek wordt voorgesteld. Daarnaast wordt aanbevolen om het Asbestregister (opnieuw) onder de aandacht te brengen bij potentieel blootgestelde personen aangezien het aantal nieuwe registraties sterk is afgenomen sinds de lancering.

Simone Aarendonk
Beleidsmedewerker IAS
s.aarendonk@ias.nl
December 2023

Bekijk hier het volledige rapport