IAS Monitor geactualiseerd. Neemt het aantal mesothelioomslachtoffers af?

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2007. Wat opvalt is dat vanaf 2006 sprake is van een afname van het jaarlijkse aantal nieuwe Nederlandse mesothelioomslachtoffers. Of deze daling toeval is of een verandering in trend weergeeft, is nog niet duidelijk. Ook in Australie lijkt het erop dat een piek is bereikt in de mesothelioomincidentie, in het Verenigd Koninkrijk echter nog niet. Het Verenigd Koninkrijk, Australie en Nederland zijn wereldwijd vergeleken, nr. 1, 2 en 3 in omvang van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom.

IAS Monitor 1989-2007
Hoe gaat het met de ontwikkeling van het aantal asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Neemt het aantal toe? Waar komt de ziekte het meest voor? Hoe zit het met de leeftijdsverdeling? Via de website van het IAS kunt u op de hoogte blijven van de belangrijkste epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van de ziekte mesothelioom sinds 1989. Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft deze ontwikkelingen op basis van cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) speciaal voor het IAS op een rijtje gezet.

Mesothelioomincidentie neemt vanaf 2006 in Nederland af
Tussen 1989 en 2007 is het aantal mannen en vrouwen dat jaarlijks de ziekte mesothelioom kreeg toegenomen van 257 naar 414 voor mannen en van 46 naar 72 voor vrouwen. 2005 was een piekjaar (zie onderstaande figuur, bron: IAS Monitor). Sindsdien neemt het jaarlijks aantal nieuwe mensen met de ziekte mesothelioom iets af. Of dit toeval is of een verandering in trend weergeeft, is nog niet duidelijk. Een structurele daling zou nog niet in overeenstemming met een voorspelling uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Segura e.a., 2003). Volgens dit onderzoek zal het aantal overlijdensgevallen als gevolg van deze ziekte tot rond het jaar 2017 toe blijven nemen tot een totaal van bijna 500 per jaar.

Verenigd Koninkrijk: aantal mesothelioomsterfgevallen blijft toenemen
Volgens statistieken van de Britse overheid is er nog steeds sprake van een continue stijging van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Het gaat om een toename van 153 in 1968, 392 in 1978, 872 in 1988 tot 2156 in 2007 (1812 mannen en 344 vrouwen). Verwacht wordt dat rond 2016 een piek zal worden bereikt.

Bron: Health and Safety Executive, mei 2010

Australische mesothelioomincidentie bereikt piek in 2003
Onlangs maakte Safe Work Australia de laatste cijfers bekend over de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom in Australie. De incidentie-cijfers over de periode 1982-2006 laten zien dat het aantal gevallen gestegen is van 156 in 1982 tot 649 in 2003. Sinds 2004 ligt het aantal nieuwe gevallen per jaar rond de 600. Ook in Australie is deze daling niet in overeenstemming met projectie-modellen. Die voorspellen dat pas vanaf 2017 een daling zal worden ingezet (Clements e.a., 2007).  


Bron: Safe Work Australia, juni 2010

Verenigd Koninkrijk, Nederland en Australie nr. 1, 2 en 3 wereldwijd in omvang mesothelioom
Onderstaande figuur geeft een impressie van het aantal sterfgevallen (per miljoen inwoners per jaar) aan mesothelioom wereldwijd. De cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw met behulp van de wereldstandaard (wereldbevolking van het jaar 2000). Aangezien de overlevingskans gering is zijn incidentie- en sterftecijfers vrijwel gelijk. De figuur laat zien dat het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Australie bijzonder hoog is. Lage aantallen worden gezien in Brazilië en Ecuador (Nishikawa K. e.a. (2008)).

Bron: Nishikawa, K. e.a., 2008. Simone Aarendonk Beleidsmedewerker IAS, Juni 2010