Een inkijkje in de ISBG als organisatie: de arbeidshygiënist

Sinds 1 januari dit jaar is de Regeling TSB van kracht. Het ISBG voert deze regeling uit. De voor slachtoffers van beroepsziekten meest zichtbare medewerkers van het ISBG zijn de dossierbehandelaars en de huisbezoekers. Zij helpen de slachtoffers die een tegemoetkoming aanvragen met het verzamelen van alle persoonlijke informatie over de ziekte en de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen die deze ziekte veroorzaakt (zou kunnen) hebben. Dit is feitelijk de kern van de uitvoering van de Regeling TSB. Slachtoffers hebben vaak meerdere keren contact met hun dossierbehandelaar. De huisbezoeker interviewt het slachtoffer om op gedetailleerde wijze het beroepsverleden van het slachtoffer in kaart te brengen. Meer specifiek legt de huisbezoeker vast in welke functies het slachtoffer heeft gewerkt en welke gevaarlijke stoffen het slachtoffer kan zijn blootgesteld, die de ziekte heeft kunnen veroorzaken.

Om goed beslagen ten ijs te komen worden de huisbezoekers op de achtergrond ondersteund door meerdere collega’s. Inhoudelijke ondersteuning over de relatie tussen de beroepsziekte en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt geleverd door een arbeidshygiënist, Henk Thuis. Dit artikel biedt een inkijkje in de rollen van de arbeidshygiënist binnen het ISBG. Tegelijkertijd leest u wellicht voor het eerst iets over dit mooie beroep.

Eerst maar eens kort over het beroep. De arbeidshygiënist houdt zich bezig met de zorg voor een gezonde werkomgeving. Hoe voorkom je ziekte als je werkt met gevaarlijke stoffen, met infectieus materiaal, of op een werkplek met lawaai of in een warme omgeving? Dit is slechts een greep uit de vragen waarvoor de arbeidshygiënist in samenwerking met vaak technisch geschoolde personen antwoorden en oplossingen probeert te vinden. Preventie (het voorkómen) van ziekte is daarbij de grote drijfveer. Vaak gaat het om objectief meetbare factoren die van invloed zijn op de gezondheid van werkenden.

Dat is vast leuk werk, denkt u misschien, maar wat hebben slachtoffers van beroepsziekten hier nu precies aan, worden zij daar beter van?
Nee, helaas, de beroepsziekte is niet meer te voorkomen, al zouden we dat de slachtoffers nog zo graag gunnen. Een slachtoffer kan in veel gevallen niet meer terugkeren naar hetzelfde type werk, of zelfs volledig arbeidsongeschikt zijn.

Terug naar de wettelijke regeling TSB voor de slachtoffers en het werk door het ISBG. Voor de slachtoffers kunnen we zorgen dat zo goed mogelijk een verband wordt gelegd tussen de beroepsziekte en de blootstelling aan chemische stoffen in het verleden. Dit is benodigd om een tegemoetkoming te kunnen toekennen. In termen van de regeling wordt dat genoemd dat het ‘voorshands aannemelijk’ is gemaakt dat de ziekte is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het uitvoeren van het werk.

Bij ‘voorshands aannemelijk’ gaat het ‘om het risico dat de aanvrager tijdens de arbeid is blootgesteld aan stoffen, in een dergelijke mate dat dit volgens de wetenschappelijke inzichten oorzakelijk verband houdt met de aandoening’. Ofwel: als uit de literatuur bekend is dat door bepaalde chemische stoffen een ziektebeeld kan ontstaan (door een arts vast te stellen) én de kans is voldoende groot dat deze blootstelling heeft plaatsgevonden tijdens arbeid door slachtoffer dán kan een tegemoetkoming volgens de regeling TSB worden toegekend aan het slachtoffer.

De arbeidshygiënist zorgt ervoor dat de huisbezoeker voldoende in staat is om te laten zien wanneer en bij welke werkzaamheden, bij welke werkgever blootstelling aan chemische stoffen is ontstaan. De huisbezoeker vraagt daarom naar het type werk, de taken, naar de wijze waarop de stoffen vrij konden komen. Ook zal hij vragen naar technische maatregelen die moesten zorgen dat de blootstelling verlaagd werd. Maar ook naar andere maatregelen, zoals adembescherming, die konden zorgen dat de stoffen niet werden ingeademd. Soms is een rapport van metingen naar de blootstelling beschikbaar, dit kan een stevige onderbouwing van het dossier vormen.

Naast dit werk draagt de arbeidshygiënist binnen het ISBG bij aan het vergaren van beleidsvoorbereidende informatie (kennis) die in de toekomst leidt tot verbetering van de preventie van de beroepsziekten door chemische stoffen. Daarover schrijf ik later meer!

Henk Thuis, beleidsmedewerker gevaarlijke stoffen
h.thuis@isbg.nl

April 2023